अन्तिम अपडेट: आईतबार, 04/26/2020 - 18:56

स्थानीय तह समन्वय शाखाको कार्य विवरण

स्थानीय तह समन्वय शाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ |

  • स्थानीय तहसंगको सम्पर्क र समन्वय सम्बन्धी कार्य,
  • संविधान तथा संघीय कानून बमोजिम स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिने बिषय,
  • स्थानीय तह र विषयगत मन्त्रालयबीचको सम्पर्क, सहयोग तथा समन्वय (शाखागत रुपमा तोकिएका कार्य बाहेक),
  • स्थानीय तहहरुबीचको विवाद एवम् समस्या समाधानमा समन्वय र सहजीकरण सम्वन्धी कार्य,
  • जिल्ला समन्वय समितिसँगको सम्पर्क, समन्वय र सहजीकरण सम्बन्धी कार्य,
  • स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विषयका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था र सञ्जालसँगको समन्वय सम्बन्धी कार्य ।
  • अभियानमूलक कार्याक्रमको मापदण्ड, नीति समन्वय र सहजीकरण ।
  • निजामती बाहेकका स्थानीय तहमा कार्यरत अन्य स्थायी कर्मचारीहरुको बढुवा, उजुरी, राय प्रतिकृया सम्बन्धी कार्य, 
  • संघीय मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा सञ्‍चालन हुने कार्यक्रमहरुको समन्वय र सहजीकरण ।

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००२९८

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००२९८

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९