अन्तिम अपडेट: आईतबार, 04/26/2020 - 18:56

सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखाको कार्य विवरण

सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ |

 • पञ्जिकरण र व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी नीति, कानून, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्य,
 • स्थानीय स्तरमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीति, कानून, योजना तथा कार्यक्रममा समन्वय सम्बन्धी कार्य,
 • सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी नीति, कानून, योजना तथा कार्यक्रममा समन्वय र अभिलेखिकरण सम्बन्धी कार्य,
 • स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालन समन्वय सम्बन्धी कार्य,
 • राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग सम्बन्धित केन्द्रीय परियोजना सल्लाहकार समिति (CPAC) सम्बन्धी कार्य,
 • राष्ट्रिय तथा स्थानीय गैर सरकारी संस्थासँग सम्बन्धित नीतिगत समन्वय सम्बन्धी कार्य,
 • सकारात्मक विभेद सम्बन्धी नीति एवं मापदण्डमा सहजीकरण, 
 •  लैंगिक समता तथा सामाजिक समावेशीकण सम्बन्धी स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास र त्यस्ता संघ संस्थाहरूसँगको सम्पर्क र समन्वय तथा नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय रुपमा गरेका प्रतिवद्धता स्थानीय स्तरमा लागु गराउन प्रोत्साहन, सहयोग र सहजीकरण सम्बन्धी कार्य,
 •  विकास कार्यक्रममा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको लेखाजोखा एवम् असल अभ्यासहरुको आदानप्रदान, 
 •  बाल संरक्षण सम्बन्धी कार्य,
 •  राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था र उपभोक्ता समूहको संस्थागत विकास, व्यवस्थापन एवं परिचालनमा समन्वय सम्बन्धी कार्य ।
 • मन्त्रालयको लैंगिक सम्पर्क विन्दु (Gender Focal Point) को रुपमा कार्य गर्ने ।
 • देहायका आयोग, समिति, प्रतिष्ठान, विभाग तथा निकायको सम्पर्क शाखाको रुपमा कार्य गर्ने:
  • राष्ट्रिय दलित आयोग
  • राष्ट्रिय समावेशी आयोग
  • आदिवासी जनजाती आयोग
  • राष्ट्रिय महिला आयोग
  • मधेशी आयोग
  • थारु आयोग
  • मुस्लिम आयोग
  • केन्द्रीय पंजीकरण विभाग 
  • समाज कल्याण परिषद्
  • आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान
 • तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू । 
   

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००२९८

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००२९८

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९