अन्तिम अपडेट: आईतबार, 04/26/2020 - 18:56

संघीय र प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखाको कार्य विवरण

संघीय र प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :

 • नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह जनरल उपसमूह, विविध सेवा तथा यी अन्तर्गतका समूह तथा उपसमूहहरुको संचालन सम्बन्धी कार्य, 
 • बढुवाको लागि सिफारिश भएका कर्मचारीका बढुवा, नियुक्ति र पदस्थापन सम्वन्धी कार्य,
 • निजामती कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धमा अपनाउने नीति निर्धारण सम्वन्धी कार्य,
 • लोक सेवा अयोगवाट सिफारिस भै आएका उम्मेदवारहरुको नियुक्ति र पदस्थापना सम्वन्धी,
 • फाजिल तथा अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्य,
 • निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको अन्तर मन्त्रालय सरुवा, सरुवा सहमती, काज र नियुक्ति सिफारिश सम्बन्धी कार्य,
 • निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा, समूह, उपसमूह परिवर्तन सम्वन्धी सिफारिश लोक सेवा आयोगमा पठाउने कार्य,
 • कुनै खास बिषयमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकेको कम सम्पन्न (भ्रमण, बैठक, अध्ययन, अनुसन्धान,आदि) भैसकेपछि सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखलाई सम्बोधन गरी प्रतिवेदन गर्ने,गराउने,
 • प्रशासकीय अदालतको सम्पर्क शाखाको रुपमा कार्य गर्ने ।
   

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००२९८

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००२९८

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९