अन्तिम अपडेट: आईतबार, 04/26/2020 - 18:56

सङ्घीय मामिला शाखाको कार्य विवरण

संघीय मामिला शाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ |

 • संघ र स्थानीय तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कानुन,नीति र मापदण्ड सम्बन्धी कार्य,
 • गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या, सीमाना, वडा र केन्द्र निर्धारण तथा हेरफेर र नामाकरण सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, कार्यान्वयन र सहजिकरण सम्बन्धी कार्य,
 • स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी नीति र मापदण्ड निर्धारणमा समन्वय सम्बन्धी कार्य,
 • विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या, सीमाना र संरचना सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड सम्बन्धी कार्य,
 • संघीयता कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण सम्बन्धी कार्य,
 • संघीय शासन व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा असल अभ्यासहरुको आदान प्रदान सम्बन्धी कार्य,
 • प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद एवम् समस्या समाधानमा समन्वय र सहजीकरण सम्बन्धी कार्य, 
 • प्रदेश र विषयगत मन्त्रालयसँगको सम्पर्क, सहयोग तथा समन्वय सम्बन्धी कार्य, 
 • नेपाल सरकारको तर्फबाट सङ्घीय शासन प्रणालीका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा जनाईने प्रतिवद्धता र समझदारीहरुका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरुको समन्वयमा कार्ययोजना वनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
 •  स्थानीय तह सम्बन्धी अभिलेख (स्थानीय तहका पदाधिकारीको विवरण तथा स्थानीय कानून एवं राजपत्र) व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य,
 •  संघीयता सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुको संकलन र प्रचारप्रसार सम्बन्धी कार्य ।
 •  संघीय मामिला अध्ययन स्रोत केन्द्र सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य ।
 •  देहायका आयोग, समिति, प्रतिष्ठान, विभाग तथा निकायको सम्पर्क शाखाको रुपमा कार्य गर्ने
  • निर्वाचन आयोग
  • राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग,

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००२९८

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००२९८

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९