अन्तिम अपडेट: आईतबार, 04/26/2020 - 18:56

कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाको कार्य विवरण

कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :

  • संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनको तर्जुमा, कार्यान्वयन, संशोधन र परामर्श सम्बन्धी कार्य,
  • संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्बन्धी नीति, कार्यान्वयन र समन्वय सम्बन्धी कार्य,  
  • संघीय निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा संचालन सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड तथा सेवा, समूह र उपसमूहको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य,  
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्य,
  • कर्मचारी समायोजनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने कार्य,
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने पदहरुको दरबन्दी सिर्जना सम्बन्धी नीति र मापदण्ड सम्बन्धी कार्य,  
  • संघमा रहने मन्त्रालय¸ विभाग र केन्द्रीय निकायहरु र ती मातहत रहने कार्यालयहरुको संगठन संरचना र दरवन्दी निर्धारण, स्वीकृति र परिमार्जन सम्बन्धी कार्य,
  • विशेष पद र विशेषज्ञ पद सिर्जना सम्बन्धी कार्य,
  • संघीय निजामती सेवा र अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन र अन्तर प्रदेश कर्मचारी समन्वय एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य,

 

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००२९८

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००२९८

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९