अन्तिम अपडेट: आईतबार, 04/26/2020 - 18:56

सूचना/दस्तावेज

सूचना आर्थिक वर्ष सूचनाको प्रकार दस्तावेज प्रकाशित समयः
विज्ञ/ स्रोत व्यक्तिको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना । ०७६/७७ अन्य डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 12/11/2019 - 21:29
Covid Reporting MIS आईतबार, 04/26/2020 - 18:56
WEbform मंगलबार, 03/17/2020 - 10:50
राय प्रतियक्रिया सुझावका लागी (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 01/30/2020 - 17:03
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागित सम्बन्धमा सुदुर पश्चिम प्रदेश (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 01/30/2020 - 16:58
रोजगार संयोजकको तलब र स्थानीय भत्ता सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 01/30/2020 - 16:56
सेवाकालीन प्रशिक्षण सम्बन्धमा । (संलग्न सुची अनुसारका कर्मचारीहरु) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 01/30/2020 - 15:23
असल अभ्यास पठाउने सम्बन्धमा । (नगरपालिका सबै, गाउँपालिका सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 01/30/2020 - 15:21
JDS Exchange View Session सम्बन्धी सूचना । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 01/28/2020 - 16:22
सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा (रा.प. द्वितीय श्रेणी / रा. प. तृतीय श्रेणी वा सो सरह)। ०७६/७७ सेवाकालीन तालिम डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 01/28/2020 - 13:26
कार्यक्रममा सञ्चालनको लागि समन्वय गरिदिने सम्बन्धमा ।(पत्रमा उल्लेखित स्थानीयहरु) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 01/28/2020 - 13:16
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (जिल्ला समन्वय समिति सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 01/27/2020 - 12:58
जानकारी सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 01/26/2020 - 15:23
नेपालस्थित United Nation Resident Coordinator Ms. Valerie Julliand माननीय मन्त्रीज्यू सँग भेटवार्ता गर्नु हुदै । ०७६/७७ आईतबार, 01/26/2020 - 12:33
स्थानीयस्तरमा लैगिंक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 01/26/2020 - 12:19
बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ आईतबार, 01/26/2020 - 10:29
बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ आईतबार, 01/26/2020 - 10:28
बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ आईतबार, 01/26/2020 - 10:05
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ सुक्रवार, 01/24/2020 - 14:50
बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ सुक्रवार, 01/24/2020 - 14:48
बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली । ०७६/७७ सुक्रवार, 01/24/2020 - 14:46
खर्च गर्न निर्देशन र रकम सम्बन्धमा । (मातृ शिशु तथा बाल्यकाल का्र्यक्रम लागुभएका स्थानीय तहहरु) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस, डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 01/24/2020 - 14:11
आवश्यक समन्वय सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 01/24/2020 - 14:10
जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 01/23/2020 - 12:58
६७ औ विश्व कुष्ठरोग दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 01/23/2020 - 12:54
कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 01/23/2020 - 12:52
सुत्र लेखा प्रणाली लागु गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 01/22/2020 - 17:57
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गा पा / नपा सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 01/22/2020 - 13:26
पुन ताकेता सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 01/20/2020 - 16:19
बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ सोमबार, 01/20/2020 - 14:01
बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ सोमबार, 01/20/2020 - 13:59
बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ सोमबार, 01/20/2020 - 13:58
बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ सोमबार, 01/20/2020 - 13:56
बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ सोमबार, 01/20/2020 - 13:54
बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ सोमबार, 01/20/2020 - 13:53
राजीनामा / अनिबार्य अवकाश स्वीकृती सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकाय सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 01/19/2020 - 15:15
जोखिमयुक्त बस्ती स्थानन्तरण तथा एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 01/19/2020 - 14:51
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित नियकाय सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 01/17/2020 - 14:36
तलब बृद्धि (ग्रेड) सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकाय सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 01/17/2020 - 11:11
नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्य (बेलायती) राजदुत निकोला पोल्लिट माननीय मन्त्रीज्यू सँग भेटवार्ता गर्नु हुदै । ०७६/७७ विहीबार, 01/16/2020 - 18:53
नेपालका लागि अमेरिकी राजदुत र्‍याण्डी डब्लु बेरी माननीय मन्त्रीज्यू सँग भेटवार्ता गर्नु हुदै । ०७६/७७ विहीबार, 01/16/2020 - 18:40
बृहत पोषण प्याकेज प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित जिल्लाका स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 01/16/2020 - 15:30
रोजगार सेवा केन्द्रबाट माग गरी काममा खटाउने सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 01/16/2020 - 15:28
कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 01/16/2020 - 15:25
बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ विहीबार, 01/16/2020 - 15:07
बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ विहीबार, 01/16/2020 - 15:06
बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ विहीबार, 01/16/2020 - 15:05
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ विहीबार, 01/16/2020 - 15:04
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ विहीबार, 01/16/2020 - 15:03
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ विहीबार, 01/16/2020 - 15:02
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ विहीबार, 01/16/2020 - 15:00
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ विहीबार, 01/16/2020 - 14:59
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ विहीबार, 01/16/2020 - 14:58
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ विहीबार, 01/16/2020 - 14:57
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ विहीबार, 01/16/2020 - 14:55
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ विहीबार, 01/16/2020 - 14:53
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ विहीबार, 01/16/2020 - 14:52
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित जिसस सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 01/16/2020 - 12:30
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागित सम्बन्धमा (संलग्न सुची अनुसार गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहहरु) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 01/16/2020 - 12:27
राजनीतिक नियुक्तिको बिवरण पठाईदिने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकाय सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 01/15/2020 - 15:58
सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा (रा.प.अन प्रथम, द्धितिय श्रेणी तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत चौथौ र पाँचौ )। ०७६/७७ सेवाकालीन तालिम डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 01/15/2020 - 14:27
प्रशिक्षण कार्यक्रममा भाग लिन पठाईदिन हुन बारे । (पत्रमा उल्लेखित प्रदेश र स्थानीय तहहरु) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 01/15/2020 - 13:04
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ बुधबार, 01/15/2020 - 10:11
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ बुधबार, 01/15/2020 - 10:09
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ बुधबार, 01/15/2020 - 10:06
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ बुधबार, 01/15/2020 - 10:05
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ बुधबार, 01/15/2020 - 10:03
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ बुधबार, 01/15/2020 - 09:59
काठमान्डौ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी अल्पकालीन कार्ययोजना २०७६ सम्बन्धमा । (काठमान्डौ उपत्यकाका सबै महा / नगरपालिका) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 01/13/2020 - 12:54
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ सोमबार, 01/13/2020 - 12:17
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ सोमबार, 01/13/2020 - 12:13
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ०७६/७७ सोमबार, 01/13/2020 - 12:08
स्थानीय तहको आ.ब.२०७६।७७ को बजेट विवरण सम्बन्धमा । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 01/12/2020 - 16:17
ताकेता सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 01/12/2020 - 15:15
२२ औ भुकम्म दिवसको नारा सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 01/12/2020 - 11:34
प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित शाखा / निकाय / कार्यक्रम सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 01/12/2020 - 11:20
सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति विवरण सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित निकाय सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 01/12/2020 - 11:19
सुरक्षित नागरिक आवास संख्या एकिन गरी पठाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 01/12/2020 - 11:14
कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 01/10/2020 - 15:29
राष्ट्रिय योग दिवश सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 01/09/2020 - 15:53
कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (सुदुर पश्चिम प्रदेशका स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 01/09/2020 - 15:51
स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी २०७६ तथा सार्वजनिक सुचना । ०७६/७७ कार्यविधि डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 01/09/2020 - 13:56
कर्मचारीहरुको विवरण सम्बन्धमा स्पष्ट गरिएको बारे (पत्रमा उल्लेखित निकाय सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 01/08/2020 - 15:47
मध्यमकालिन खर्च संरचना तथा बजेट र कार्यक्रम सम्बन्धी सीमा तथा मार्गदर्शन सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित निकाय सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस, डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 01/08/2020 - 15:17
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 01/07/2020 - 14:50
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानिय तहहरु सबै) ०७६/७७ प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 01/07/2020 - 14:48
उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ सम्बन्धमा । ०७६/७७ कार्यविधि डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 01/07/2020 - 14:44
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा रोजगार व्यक्तिहरुको विवरण प्रविष्टि गर्ने बारे जरुरी सुचना । ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 01/07/2020 - 13:59
पदपुर्ति तथा विज्ञानपन सम्बन्धमा । (सबै मन्त्रालय / आयोग / बोर्ड / केन्द्र / कार्यालय / प्राधिकरण) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 01/06/2020 - 16:26
कन्सुलर प्रमाणीकरण सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 01/06/2020 - 15:48
प्रादेशिक एवम स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ सम्बन्धमा । ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस, डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 01/06/2020 - 15:24
आवश्यक समन्वय सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 01/06/2020 - 10:41
रोष्टर तयार गर्ने सम्बन्धी सूचना । ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 01/03/2020 - 14:55
चालु आ ब ०७६/०७७ को बजेट कार्यान्वयनको अर्धबार्षिक प्रगति पठाउने बारे । (पत्रमा उल्लेखित नियकाय सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 01/03/2020 - 14:05
जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 01/03/2020 - 14:00
कार्यमुलक लेखा परिक्षण सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 01/03/2020 - 13:54
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानिय तहहरु सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 01/01/2020 - 16:46
पदपुर्ति सम्बन्धी माग स्थगित गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकाय सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 01/01/2020 - 16:33
परिपत्र गरिएको सम्बन्धम कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशका स्थानीय तह सबै ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 01/01/2020 - 16:24
अभिमुखिकरण कार्यक्रमको मिति संसोधन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित जिल्ला भित्रका गापा सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 12/31/2019 - 15:40
कर्मचारीहरुको विवरण अध्यावधिक गरी पठाउने । (पत्रमा उल्लेखित निकाय / तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 12/31/2019 - 15:38
बालबालिकाको समग्र स्थिति सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 12/31/2019 - 15:37
नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० को प्रवर्दनका लागि सरकारी एव सार्वजनिक निकायले गर्नु पर्ने कार्य जिम्मेवारी सम्बन्धमा । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 12/31/2019 - 15:32
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 12/31/2019 - 11:48
सहजीकरण गरिदिने सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 12/30/2019 - 11:34
SEDP मा मनोनयन गरी पठाइएको । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 12/30/2019 - 10:24
तालीम कार्यक्रममा सहभागीता सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै (कैलाली जिल्ला)) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 12/29/2019 - 15:45
नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० को प्रवर्द्धनका लागि सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायले गर्नुपर्ने कार्यजिम्मेवारी सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै, ७५३)) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 12/29/2019 - 15:43
अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 12/27/2019 - 14:20
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 12/27/2019 - 14:18
अन्तरक्रिया / गोष्ठी कार्यक्रम सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित स्थानिय तह सबै ) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 12/26/2019 - 14:59
निर्देशन कार्यान्वयन एवम विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । (उल्लेखित निकाय सबै) ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 12/26/2019 - 14:57
समायोजन भएको निकायमा हाजिर हुन पठाउने सम्बन्धमा । (राष्ट्रपतिको कार्यालय, उप राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, मन्त्रालय / केन्द्र / सचिबालय / आयोग / प्राधिकरण (सबै)) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 12/26/2019 - 13:00
रमाना दिने सम्बन्धमा । (मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (७) सबै), स्थानीय तह (७५३) सबै ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 12/26/2019 - 12:59
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ विहीबार, 12/26/2019 - 11:13
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ विहीबार, 12/26/2019 - 11:12
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ विहीबार, 12/26/2019 - 11:10
नेपाल विविध सेवा राजपत्रांकित प्रथम कार्यक्षमताको आधारमा बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ विहीबार, 12/26/2019 - 11:08
राजपत्रांकित प्रथम कार्यक्षमताको आधारमा बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ विहीबार, 12/26/2019 - 11:01
राजपत्रांकित प्रथम कार्यक्षमताको आधारमा बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ बुधबार, 12/25/2019 - 14:36
राजपत्रांकित प्रथम कार्यक्षमताको आधारमा बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ बुधबार, 12/25/2019 - 14:33
राजपत्रांकित प्रथम कार्यक्षमताको आधारमा बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ बुधबार, 12/25/2019 - 14:32
राजपत्रांकित प्रथम बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम ०७६/७७ बुधबार, 12/25/2019 - 14:28
राजपत्रांकित प्रथम बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम ०७६/७७ बुधबार, 12/25/2019 - 14:22
राजपत्रांकित प्रथम बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम ०७६/७७ बुधबार, 12/25/2019 - 14:18
कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 12/25/2019 - 11:56
विवरण सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानीय तह सबै ।) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 12/25/2019 - 11:02
परिपत्र सम्बन्धमा विभाग, आयोजना, प्रतिष्ठान, स्थानीय तह सबै ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 12/23/2019 - 15:55
ऐतिहासिक दस्तावेज तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण सम्बन्धमा । (स्थानिय सबै) ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 12/23/2019 - 15:35
DIMS तालिम स्थगन भएको सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 12/23/2019 - 14:08
जानकारी सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 12/23/2019 - 14:07
अपाङगता भएका व्यक्तिको रोजगारी विवरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 12/23/2019 - 13:58
राजपत्रांकित प्रथम बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम ०७६/७७ सोमबार, 12/23/2019 - 11:51
समपुरक तथा विशेष अनुदानको प्रस्ताव सम्बन्धी सुचना । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 12/22/2019 - 16:12
रा.प.प्रथम कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ आईतबार, 12/22/2019 - 12:09
रा.प.प्रथम कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ आईतबार, 12/22/2019 - 12:08
रा.प.प्रथम कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ आईतबार, 12/22/2019 - 12:05
रा.प.प्रथम कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ आईतबार, 12/22/2019 - 11:59
रा.प.प्रथम जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ आईतबार, 12/22/2019 - 11:58
रा.प.प्रथम जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ आईतबार, 12/22/2019 - 11:56
राजपत्रांकित प्रथम जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ आईतबार, 12/22/2019 - 11:34
राजपत्रांकित प्रथम जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ आईतबार, 12/22/2019 - 11:32
राजपत्रांकित प्रथम जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ आईतबार, 12/22/2019 - 11:29
राजपत्रांकित प्रथम जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ आईतबार, 12/22/2019 - 11:27
राजपत्रांकित प्रथम जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ आईतबार, 12/22/2019 - 11:26
राजपत्रांकित प्रथम जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ आईतबार, 12/22/2019 - 11:22
राजपत्रांकित प्रथम जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ आईतबार, 12/22/2019 - 11:20
राजपत्रांकित प्रथम जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ आईतबार, 12/22/2019 - 11:15
राजपत्रांकित प्रथम जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ आईतबार, 12/22/2019 - 11:12
राजपत्रांकित प्रथम जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ आईतबार, 12/22/2019 - 11:07
SEDP मा सहभागी मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकाय सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 12/20/2019 - 14:06
कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 12/20/2019 - 10:49
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/इरिगेशन उपसमुह रा.प.प्रथम बढुवा सूचना नं ५० - २०७६/७७ कोकार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ विहीबार, 12/19/2019 - 12:12
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट रा.प.प्रथम बढुवा सूचना नं ४९ - २०७६/७७ को कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ विहीबार, 12/19/2019 - 12:10
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/स्यानिटरी उपसमुह रा.प.प्रथम बढुवा सूचना नं ४८ - २०७६/७७ को कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ विहीबार, 12/19/2019 - 12:09
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/हाइवे रा.प.प्रथम बढुवा सूचना नं ४७ - २०७६/७७ कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ विहीबार, 12/19/2019 - 12:06
नेपाल लेखापरिक्षण सेवा रा.प.प्रथम बढुवा सूचना नं ४६ - २०७६/७७ को कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ विहीबार, 12/19/2019 - 12:03
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/इरिगेशन उपसमुह रा.प.प्रथम बढुवा सूचना नं ६-२०७६/७७ को जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ विहीबार, 12/19/2019 - 12:01
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमुह रा प प्रथम बढुवा सूचना नं ५-२०७६/७७ को जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ विहीबार, 12/19/2019 - 11:56
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/स्यानिटरी उपसमुह रा प प्रथम ४-२०७६/७७जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ विहीबार, 12/19/2019 - 11:48
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/हाइवे रा प प्रथम श्रेणी ३-२०७६/७७ को जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ विहीबार, 12/19/2019 - 11:45
नेपाल लेखापरिक्षण सेवा, रा प प्रथम सेवा बढुवा सूचना नं २-२०७६/७७ को जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ विहीबार, 12/19/2019 - 11:18
बिश्व बैङ्कका नेपाल प्रतिनिधी Faris H. Hadad-Zervos माननीय मन्त्री ज्यू सँग भेटवार्ता गर्नु हुदै । ०७६/७७ विहीबार, 12/19/2019 - 09:39
कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 12/19/2019 - 09:09
नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, बढुवा सूचना न‌ं. १-२०७६/७७ को जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ बुधबार, 12/18/2019 - 21:03
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/इरिगेशन उपसमुह (रा.प. प्रथम बढुवा सुचना नं ५० - २०७६/७७ ) को बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ बढुवा डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 12/18/2019 - 15:48
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमुह (रा.प. प्रथम बढुवा सुचना नं ४९ - २०७६/७७ ) को बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ बढुवा डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 12/18/2019 - 15:45
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/स्यानिटरी उपसमुह (रा.प. प्रथम बढुवा सुचना नं ४८ - २०७६/७७ ) को बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ बढुवा डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 12/18/2019 - 15:44
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/हाइवे (रा.प. प्रथम बढुवा सुचना नं ४७ - २०७६/७७ ) को बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ बढुवा डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 12/18/2019 - 15:42
नेपाल लेखापरिक्षण सेवा (रा.प. प्रथम बढुवा सुचना नं ४६ - २०७६/७७ ) को बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ बढुवा डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 12/18/2019 - 15:39
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा,सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/इरिगेशन उपसमुह (रा.प. प्रथम बढुवा सुचना नं ६ - २०७६/७७ ) को जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ बढुवा डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 12/18/2019 - 15:34
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमुह (रा.प. प्रथम बढुवा सुचना नं ५ - २०७६/७७ ) को जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ बढुवा डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 12/18/2019 - 15:33
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/स्यानिटरी (रा.प. प्रथम बढुवा सुचना नं ४ - २०७६/७७ ) को जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ बढुवा डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 12/18/2019 - 14:44
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/हाइवे (रा.प. प्रथम बढुवा सुचना नं ३ - २०७६/७७ ) को जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ बढुवा डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 12/18/2019 - 14:42
नेपाल लेखापरिक्षण सेवा (रा.प. प्रथम बढुवा सुचना नं २ - २०७६/७७ ) को जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 12/18/2019 - 14:36
नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, बढुवा सूचना न‌ं. १-२०७६/७७ को जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ०७६/७७ बढुवा डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 12/17/2019 - 14:43
सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा (रा.प. द्वितीय श्रेणी र रा. प. तृतीय श्रेणी)। ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 12/16/2019 - 16:00
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ पठाईएको सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 12/16/2019 - 15:30
नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगो माननीय मन्त्रीज्यूसँग भेटवार्ता गर्नु हुँदै । ०७६/७७ सुक्रवार, 12/13/2019 - 14:33
खोरेत तथा रेबिज रोगालाई सूचित गर्नुपर्ने रोगको सूचीमा समावेश गरेको सम्बन्धमा । (स्थानियतह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 12/13/2019 - 14:23
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानिय तहहरु सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 12/13/2019 - 12:24
आव २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम एवंम बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 12/12/2019 - 14:21
अन्तरक्रिया कार्यशाला गोष्ठीमा उपस्थिती सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 12/11/2019 - 14:55
आर्थिक वर्ष २०७५ / २०६७ को खर्चको विवरण सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 12/11/2019 - 14:42
फैसला कार्यान्वयनको लागी आवश्यक व्यवस्था हुन (जिसस सबै, स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 12/09/2019 - 11:59
बेरोजगार सुची निर्धारण तथा प्राथमिकिकरण मार्गदर्शन, २०७६ सम्बन्धमा (स्थानियतह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 12/06/2019 - 12:16
साउदी अरबलाई बैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य बनाउने योजनामा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई यहाँका विविध पक्षका बारेमा जानकारी गराउने सम्बन्धमा । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 12/06/2019 - 12:16
आयोजना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 12/06/2019 - 11:52
राष्ट्रिय जनगणनाको लागि तालिम केनद्र पहिचान सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 12/06/2019 - 11:46
जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 12/06/2019 - 11:43
बिज्ञप्ती (तथ्यहिन समाचार प्रकाशन भएको सम्बन्धमा) ०७६/७७ प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 12/05/2019 - 16:22
युबा क्लब गठन तथा युवा संसद सञ्चालन कार्यविधी २०७५ ०७६/७७ कार्यविधि डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 12/04/2019 - 15:19
सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा । ०७६/७७ निजामती कर्मचारी सूचना डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 12/04/2019 - 15:17
प्रेस विज्ञप्ति ०७६/७७ प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 12/04/2019 - 13:38
NWASH-APPS प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 12/04/2019 - 13:22
राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 12/04/2019 - 13:15
रोजगार संयोजकको पदपुर्ति तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 12/03/2019 - 16:18
आ.व. २०७६/७७ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकका तस्विरहरु । ०७६/७७ मंगलबार, 12/03/2019 - 15:15
रोजगार संयोजकको पदपुर्ति सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 12/03/2019 - 14:20
निर्णय कार्यान्वयन एवम विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे । (बिभाग / प्रतिष्ठान / समिति / कार्ययोजना / कार्यक्रम सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 12/03/2019 - 14:18
जिल्ला समन्वय समितिहरु (गरिबी निबारण कोषद्धारा कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लाहरु) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 12/02/2019 - 15:56
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशका (स्थानिय तह सबै ) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 12/02/2019 - 15:55
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त सुझावहरु कार्यान्वयन सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 12/01/2019 - 16:13
कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित प्रदेशहरु) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 12/01/2019 - 15:54
कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 12/01/2019 - 15:53
कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 12/01/2019 - 15:51
राष्ट्रिय सयुक्त बार्षिक समिक्षा (NJR) सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 12/01/2019 - 14:50
निर्णय कार्यान्वयन तथा आवश्यक पूर्वतयारी गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानिय तहहरु सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 12/01/2019 - 13:39
परिपत्र । (श्री स्थानीय निकाय सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 12/01/2019 - 13:26
सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 11/29/2019 - 13:01
कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 11/29/2019 - 12:05
गढिमाई मेला सम्बन्धमा । (कलैया उ. प. म. न. पा. र महागढीमाई नगरपालिका ) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 11/29/2019 - 12:01
जानकारी सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 11/29/2019 - 11:58
अपाङ्गता दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 11/29/2019 - 11:53
SEDP तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 11/28/2019 - 15:56
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको प्रदेशस्तरीय अभियान कार्यक्रम सम्वन्धमा - उल्लेखित पदाधिकारीहरु । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 11/27/2019 - 11:38
आ.ब ०७६/०७७ को प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बंठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा (बिभाग, समिति, प्रतिष्ठान कार्यक्रम सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 11/26/2019 - 12:35
स्थानिय तहको परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्तीको लागि आवश्यक विवरण सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 11/26/2019 - 11:00
समायोजन संशोधन, सरुवा, पदस्थापना तथा काज सम्बन्धी सूचना ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 11/25/2019 - 11:33
पुस्तकहरु फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 11/25/2019 - 10:45
सम्पर्क व्यक्तिको जिम्मेवारी सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 11/24/2019 - 15:47
बिश्व एड्स दिवस मनाउने सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 11/24/2019 - 15:44
क्षयरोग उपचार सेवाको माष्टर र टयाली सीट प्रयोग सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै ) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 11/24/2019 - 15:42
राय उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 11/24/2019 - 15:33
राय उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 11/24/2019 - 15:27
कर्मचारीको बिदा स्वीकृत बारे । (श्री सचिव सम्पुर्ण आयोग, मन्त्रालय तथा निकायहरु) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 11/24/2019 - 14:44
न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि व्यक्तिको आय सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 11/22/2019 - 13:01
कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 11/21/2019 - 15:22
सुचना तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित जिल्लाका स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 11/21/2019 - 14:54
आवश्यक सहयोग र समन्वय गराईदिने सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित स्थानिय तहहरु) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 11/21/2019 - 14:41
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय । ०७६/७७ विहीबार, 11/21/2019 - 13:20
नवनियुक्त संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री ज्यूलाई मन्त्रालयमा स्वागत गरिदै । ०७६/७७ विहीबार, 11/21/2019 - 13:11
नवनियुक्त संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री ज्यू पदबहाली गर्नु हुदै । ०७६/७७ विहीबार, 11/21/2019 - 13:05
नियुक्ति तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 11/20/2019 - 15:34
रा.प. तृतीय श्रेणी(अप्राविधिक) का रिक्त पदहरुको विवरण सम्बन्धमा (सबै मन्त्रालय / आयोग / सचिबालय / नियकाय) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 11/20/2019 - 13:51
न्युनतम रोजगारी प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि व्यक्तिको आय सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 11/20/2019 - 12:51
आ.ब ०७६/०७७ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे । (बिभाग, समिति, प्रतिष्ठान कार्यक्रम सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस, डाउनलोड गर्नुहोस, डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 11/19/2019 - 14:02
समन्वय गरिदिने बारे (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 11/19/2019 - 13:55
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीता गराईदिने सम्बन्धमा । (स्तथानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 11/19/2019 - 13:51
बिपन्न नागरिक ‍‍‌‍औषधी उपचार कोष निर्देशिका सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ निर्देशिका डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 11/19/2019 - 13:45
स्थायी नियुक्ति पत्रको ढाँचा सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 11/19/2019 - 11:26
अन्तरक्रियामा गोष्ठीमा सहभागि गराईदिने सम्बन्धमा (बिराटनगर महानगरपालिका) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 11/17/2019 - 13:07
दोस्रो पटक ताकेता गरिएको स्थानियतहहरु (विवरण पठाउन बाँकी) सबै ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 11/15/2019 - 15:04
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा (स्थानिय तहहरु सबै) ०७६/७७ प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 11/15/2019 - 14:22
कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 11/15/2019 - 13:31
मतदान केन्द्र तोकिएको संस्थामा बिदा दिने सम्बन्धमा । (उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 11/15/2019 - 10:41
कार्यक्रम पेश गर्ने बारे (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 11/14/2019 - 12:38
लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको प्रदेशस्तरीय अभियान कार्यक्रम सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित निकाय सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 11/13/2019 - 13:53
चौथो राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनी २०७६ को जानकारी तथा सहभागिता सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 11/13/2019 - 12:11
GRIPS छात्रबृतिका लागि मनोनयन सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको विवरण । ०७६/७७ निजामती कर्मचारी छात्रवृति डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 11/13/2019 - 12:07
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 11/12/2019 - 13:53
उप निर्बाचन २०७६ को व्यवस्थापन सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित निकाय सबै ) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 11/11/2019 - 14:37
आ.ब २०७६ / ७७ को निति तथा कार्क्रम एवं बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित नियका सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 11/11/2019 - 14:17
अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित जिल्ला सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 11/10/2019 - 14:24
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 11/07/2019 - 14:51
गोष्टीमा सहभागिता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानियतह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 11/06/2019 - 15:51
शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 11/04/2019 - 15:17
सेवाकालीन तालिमा छनोट भएका सहभागीहरुको नामावली सम्बन्धमा । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 11/01/2019 - 14:07
सुशासनका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम (CD-SG) सम्बन्धमा (उल्लेखित स्थानिय तह सबै) । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 11/01/2019 - 13:35
सुशासनका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम (CD-SG) सम्बन्धमा (उल्लेखित स्थानिय तह सबै) । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 11/01/2019 - 13:33
Follow up Support program सम्बन्धमा (उल्लेखित स्थानिय तह सबै) । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 11/01/2019 - 13:27
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सचेतनामुलक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (उल्लेखित तह सबै) ०७६/७७ प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 11/01/2019 - 13:08
रा.प तृतिय श्रेणीका रिक्त पदहरुको विवरण सम्बन्धमा । (सबै मन्त्रालय / आयोग / सचिबालय / निकाय) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 10/31/2019 - 16:27
आ.ब २०७५/०७६ को सम्पति विवरण अनलाईन प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 10/31/2019 - 16:15
सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति विवरण सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकाय सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 10/31/2019 - 12:26
सहभागिता सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 10/31/2019 - 11:56
सहभागिता सम्बन्धमा । (श्री महानगरपालिका सबै, नगरपालिका महास‌ंघ, गाउँपालिका महासंघ) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 10/25/2019 - 13:35
तालिममा मनोनयन गरि पठाउने । (श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं.३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं. ५, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेश एवम् पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 10/25/2019 - 13:29
तालिममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा - उल्लेखित स्थानीय तहहरु । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 10/24/2019 - 11:25
नमुना हस्ताक्षर उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह सबै । ०७६/७७ अन्य डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 10/24/2019 - 11:21
Disaster Risk Reduction (DRR) Leaders Capacity Development for the Sendai Framework Implementation (JFY 2020) विषयमा Master's/Doctoral Degree छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आब्हान । ०७६/७७ निजामती कर्मचारी छात्रवृति डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 10/22/2019 - 16:32
कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ अन्य डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 10/22/2019 - 16:29
JDS मा आवेदन दिन मनोनयन गरिएको बारे । ०७६/७७ अन्य डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 10/22/2019 - 12:26
आवश्यक सहजीकरणको लागि । (श्री बर्दिवास, ईश्वरपुर, लालबन्दी, हरिवन, वागमती, चन्द्रपुर, गुजरा, निजगढ नगरपालिकाहरु) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 10/21/2019 - 14:25
स्थानीय तहका विज्ञापित पदहरु एकिन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री सबै स्थानीय तहहरु) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 10/21/2019 - 14:12
Mobile App का लागि राय/सुझाव उपलब्ध गराईदिने बारे । (श्री स्थानीय तह (सबै)) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 10/21/2019 - 11:26
आ.ब. २०७५।७६ को समीक्षा तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा (श्री तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका उल्लेखित जि.स.स. तथा स्थानीय तहहरु नवलपरासी सुस्ता पूर्व, नवलपरासी सुस्ता पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 10/20/2019 - 14:43
परिपत्र (पत्रमा उल्ल्खित स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 10/18/2019 - 10:45
परिपत्र (जिसस सबै स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 10/18/2019 - 10:44
आर्थिक विवण सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 10/16/2019 - 15:25
बैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थिक सहायताका लागि स्थानीय तहबाट निवेदन दिने व्यवस्था सम्बन्धी सूचना । (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 10/16/2019 - 14:14
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 10/16/2019 - 12:52
सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 10/16/2019 - 12:09
तालिममा मनोनयन गरी पठाउने (भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सातै प्रदेश, उल्लेखित स्थानिय तहहरु) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 10/15/2019 - 16:23
आ ब २०७५।७६ को समिक्षा तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । (उल्लेखित स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 10/15/2019 - 16:17
तालिममा मनोनयन गरी पठाई दिने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 10/15/2019 - 12:36
तालिममा मनोनयन गरी पठाई दिने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 10/15/2019 - 12:34
सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 10/15/2019 - 11:22
मा स्वा स्व से को विवरण पठाईदिने सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 10/14/2019 - 16:23
सहभागिता सम्बन्धमा (प्रदेश ३ का स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 10/14/2019 - 14:14
आ ब २०७५।७६ को समिक्षा तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । (चितवन, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी जिल्लाका जि.स.स. तथा स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 10/11/2019 - 14:24
राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 10/03/2019 - 13:01
पशुपन्छिका रोगको सघन निगरानी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 10/02/2019 - 15:03
एक स्थानीय तह एक प्राविधिकको तलब भत्ता सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 10/02/2019 - 14:58
पोषण बिशेष कार्यक्रम सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 10/02/2019 - 11:57
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानिय तहहरु सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 10/01/2019 - 15:21
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 10/01/2019 - 14:00
तलब भत्ता सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 10/01/2019 - 12:50
जानकारी सम्बन्धमा (जिसस सबै स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 09/29/2019 - 16:37
२०७६ बडा दशै र तिहार बिदाको समयमा स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्ने सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 09/29/2019 - 16:07
आयोजनाहरु माग गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 09/29/2019 - 13:37
उपस्थित हुने सम्बन्धमा (जिसस सबै, स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 09/29/2019 - 13:35
बजेट तथा कार्यक्रम बाडफाँड सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 09/29/2019 - 13:30
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानिय तहहरु सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 09/27/2019 - 14:40
युवा मैत्री स्थानीय तह विकासका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 09/26/2019 - 15:06
सम्पर्क व्यक्ति तोकि पठाउने सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 09/26/2019 - 15:04
अन्तराष्ट्रिय गरिबी निबारण दिवस मनाउने सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 09/26/2019 - 13:11
IDDR Day मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 09/26/2019 - 10:26
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह (सबै) । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 09/25/2019 - 16:50
आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (उपत्यकाभित्रका स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 09/25/2019 - 10:13
राजश्वको दर सम्बन्धमा (चन्द्रकोट गापा गुल्मी) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 09/24/2019 - 14:08
आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा ( काठमान्डौ ललितपुर र भक्तपुरका स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 09/24/2019 - 13:04
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको विवण पठाउने सम्बन्धमा । (जिसस सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 09/24/2019 - 11:46
अन्तर्राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक तथा विश्व अल्जाईमर्स दिवस मनाउने सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 09/22/2019 - 16:30
नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० सम्बन्धी निर्णयहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (जिसस सबै स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 09/22/2019 - 12:28
प्रमुख जिसस सबै, प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानिय तह सबै (प्रदेश २ ) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 09/22/2019 - 12:04
सहभागिता सम्बन्धमा ( उल्लेखित स्थानिय तह सबै स्थानिय तह) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 09/19/2019 - 16:58
सहभागिता सम्बन्धमा ( कर्णाली प्रदेश र सुदुर पश्चिम प्रदेशका सबै स्थानिय तह) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 09/19/2019 - 15:54
छात्रवृत्ति समितिको ३२९ औ बैठकका प्रस्ताव र निर्णय | ०७६/७७ निजामती कर्मचारी छात्रवृति डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 09/19/2019 - 14:17
कर्मचारी अनिबार्य उपस्थिति सम्बन्धमा । (तोकिएका निकाय सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 09/18/2019 - 13:15
Audio / Visual सामाग्री सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 09/17/2019 - 17:30
राजस्व परामर्श समितिमा सहभागिता सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 09/16/2019 - 16:34
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । गण्डकी प्रदेश (जिसस प्रमुख सबै, प्रमुखज्यू तथा प्रशासकिय अधिकृत स्थानिय तह सबै ) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 09/16/2019 - 12:53
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा सुदुर पश्चिम प्रदेश (जिसस प्रमुख सबै, प्रमुखज्यू तथा प्रशासकिय अधिकृत स्थानिय तह सबै ) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 09/16/2019 - 12:47
सहयोग तथा समन्वय सम्बन्धमा (संलग्न विवरणमा उल्लेखित सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 09/16/2019 - 11:58
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 09/16/2019 - 11:53
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानिय तहहरु सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 09/16/2019 - 11:50
आ.व. २०७५/७६ को समीक्षा तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा - श्री तराई मधेश समृद्दि कार्यक्रम लागु भएका जिल्ला तथा स्थानीय तहहरु । ०७६/७७ अन्य डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 09/16/2019 - 10:28
बेरुजु समपरिक्षण सम्बन्धमा (उल्लेखित स्थानिय तहहरु सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 09/15/2019 - 13:34
उपस्थिति सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 09/15/2019 - 13:18
सहभागिता सम्बन्धमा (प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशका स्थानिय तह सबै ) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 09/12/2019 - 13:24
संविधान दिवसको कार्यक्रम सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 09/11/2019 - 14:34
सातौ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै ) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 09/11/2019 - 14:30
प्रेस विज्ञप्ती (निजामती सेवा दिवस २०७६ को अवसरमा विविध कार्यक्रम संञ्चालन गरिएको सम्बन्धमा) ०७६/७७ प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 09/11/2019 - 13:37
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 09/11/2019 - 12:08
सहभागिता सम्बन्धमा (प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशका स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 09/11/2019 - 12:03
४० औ समाजिक सेवा दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (समाजिक विकास मन्त्रालय सबै प्रदेश, स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 09/11/2019 - 11:36
आव २०७५/०७६ को समिक्षा तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा (उल्लेखित स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 09/10/2019 - 17:09
तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय तहहरु । ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 09/10/2019 - 17:08
पुरस्कृत कर्मचारीको नामावली सम्बन्धमा । ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 09/09/2019 - 17:01
पूर्ण अशक्त तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनर्स्थापना सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 09/09/2019 - 16:13
स्थानीय तहहरुको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्बन्धमा । (स्थानिय तहहरु सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 09/09/2019 - 15:51
विवरण उपलब्ध गराईदिनहुन । (स्थानीय तह सबै) ताकेता ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस, डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 09/05/2019 - 17:00
रक्तदान तथा स्वास्थ्य परीक्षणको कार्यक्रम सम्बन्धमा । (सबै मन्त्रालय / आयोग / सचिबालय) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 09/05/2019 - 15:15
बैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिबालयबाट प्रदान गरिने बैदेशिक रोजगार छात्रबृतिको (शैक्षिक सत्र २०७६) लागि निवेदन दिनेबारे सूचना । ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 09/05/2019 - 15:11
स्थानीय तहको भूमी व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा ।(काभ्रे जिल्लाका स्थानीय तहहरु सबै ) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 09/05/2019 - 15:02
आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 09/05/2019 - 15:02
Web Site Host गर्ने सम्बन्धमा । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 09/05/2019 - 14:02
समाचार संप्रेषण सम्बन्धमा । (सबै सञ्चार माध्यम) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 09/04/2019 - 16:01
तलबी प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।(राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती), मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सबै, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सबै, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 09/04/2019 - 15:58
VFL-2019 कार्यक्रमका लागि आवश्यक सहयोग र सहजिकरण गर्ने सम्बन्धमा । (उल्लेखित स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 09/03/2019 - 14:46
पुरस्कृत कर्मचारीहरुको उपस्थिति सम्बन्धमा । ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 09/03/2019 - 11:51
जग्गा उपलब्ध गराउन सहमती माग सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 09/03/2019 - 11:48
समाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सुदृढीकरण आयोजना अन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने सेवा ईकाईमा आवश्यक MIS Operator र Field Assistant पदको लागि अनलाईन आवेदन सम्बन्धी सुचना ०७६/७७ सूचना/समाचार सोमबार, 09/02/2019 - 16:36
आ.ब. २०७५/०७६ को बार्षिक सम्पत्ति विवरण अनलाईन प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा (जिसस सबै, स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 09/01/2019 - 17:11
समायोजन भएको स्थानमा हाजिर हुन पठाउने सम्बन्धमा । (उल्लेखित निकाय सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 09/01/2019 - 17:00
हाजिर हुन जाने सम्बन्धमा । (राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मन्त्रालय / आयोग / सचिबालय / केन्द्र / प्राधिकरण सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 09/01/2019 - 16:15
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन नमूना कानुन ०७६/७७ नमुना कानुन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 09/01/2019 - 14:04
तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा ।(पत्रमा उल्लेखित स्थानिय तहहरु) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 09/01/2019 - 14:02
सहभागिता सम्बन्धमा (उल्लेखित स्थानिय तह) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 09/01/2019 - 12:53
लेखा परिक्षण एवं सम्परीक्षण गराउने बारे (उल्लेखित तह सबै ) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 08/30/2019 - 12:33
रा.प. प्रथम, द्वितिय र तृतीय श्रेणीका रिक्त पदहरुको विवरण सम्बन्धमा । (सबै मन्त्रालय / आयोजना / सचिबालय / निकाय) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 08/29/2019 - 16:42
राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस, २०७६ मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 08/29/2019 - 16:33
बाल दिवस मनाउने सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 08/29/2019 - 14:57
विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 08/29/2019 - 14:55
५२, ५३, ५४, ५५ र ५६ औ प्रतिवेदनको जवाफ पठाईदिने सम्बन्धमा (उल्लेखित तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस, डाउनलोड गर्नुहोस, डाउनलोड गर्नुहोस, डाउनलोड गर्नुहोस, डाउनलोड गर्नुहोस, डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 08/29/2019 - 14:50
निजामती सेवा दिवस, २०७६ सम्बन्धमा । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 08/29/2019 - 14:03
सिफारिश कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 08/29/2019 - 11:54
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमा सहभागिता सम्बन्धमा । ( प्रदेश २ र प्रदेश ५ का स्थानिय तह सबै ) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 08/29/2019 - 11:49
अपाङ्गता परिचयपत्रको रङ्ग र ढाँचामा र एकरुपता ल्याउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 08/28/2019 - 14:53
संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाउने सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 08/28/2019 - 14:48
News Release ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 08/27/2019 - 15:25
Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) अध्ययन छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । ०७६/७७ निजामती कर्मचारी छात्रवृति डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 08/26/2019 - 16:52
JDS छात्रबृतिका लागि निवेदन आव्हान । ०७६/७७ बैदेशिक मनोनयन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 08/26/2019 - 16:28
आव २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम एवंम वजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे । (शाखा प्रमुख, शाखाहरु सबै, उल्लेखित निकाय सबै ) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 08/26/2019 - 15:21
राजिनामा / अनिबार्य अवकाश स्वीकृति सम्बन्धमा । (प्रदेश मन्त्रालय/आयोग/सचिबालय/कार्यालय/स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 08/26/2019 - 15:18
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६।०५।०४ को निर्णयानुसार प्रदेश तथा प्रदेश मन्त्रालयमा सरुवा तथा कामकाज गर्न खटाईएका नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवाका सहसचिव (रा.प प्रथम श्रेणी) हरुको विवरण । ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 08/25/2019 - 20:13
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६।०५।०४ को निर्णयानुसार प्रदेश तथा प्रदेश मन्त्रालयमा सरुवा तथा कामकाज गर्न खटाईएका नेपाल कृषि सेवाका सहसचिव (रा.प प्रथम श्रेणी) हरुको विवरण । ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 08/25/2019 - 17:37
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६।०५।०४ को निर्णयानुसार प्रदेश तथा प्रदेश मन्त्रालयमा सरुवा तथा कामकाज गर्न खटाईएका नेपाल बन सेवाका सहसचिव (रा.प प्रथम श्रेणी) हरुको विवरण । ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 08/25/2019 - 17:35
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६।०५।०४ को निर्णयानुसार प्रदेश तथा प्रदेश मन्त्रालयमा सरुवा तथा कामकाज गर्न खटाईएका नेपाल प्रशासन सेवाका सह सचिव (रा.प प्रथम श्रेणी) हरुको विवरण । ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 08/25/2019 - 17:23
छात्रवृत्ति समितिको ३२८ औ बैठकका प्रस्ताव र निर्णय | ०७६/७७ निजामती कर्मचारी छात्रवृति डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 08/23/2019 - 15:00
तेह्रौ मानव बेचविखन तथा ओसारपसार बिरुद्धको दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 08/23/2019 - 14:16
सहभागिता सम्बन्धमा उल्लेखित स्थानिय तह सबै । ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 08/22/2019 - 17:09
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 08/21/2019 - 15:31
कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा (श्री प्रदेश मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/निर्देशनालय/कार्यालय सबै, श्री स्थानीय तह सबै)) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 08/21/2019 - 15:13
सेवा कालिन तालिममा मनोनयन सम्बन्धमा । ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 08/21/2019 - 12:57
रा.प. प्रथम र द्धितीय श्रेणीका रिक्त पदहरुको विवरण सम्बन्धमा । (सबै मन्त्रालय आयोग सचिवालय निकाय) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 08/21/2019 - 12:54
एकीकृत बार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । ०७६/७७ अन्य डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 08/21/2019 - 11:45
विवरण उपलब्ध गराईदिनहुन, (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 08/20/2019 - 16:38
JDS Promotion Seminar सम्बन्धी सुचना । ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 08/20/2019 - 15:03
स्थानीय तहको आ.ब. २०७६।७७ को बजेट विवरण (अद्यावधिक) सम्बन्धमा ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 08/19/2019 - 19:29
बाह्रौ पुस्तकालय दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 08/18/2019 - 16:25
यस मन्त्रालयबाट आ.ब २०७६/०७७ श्रावण महिनामा बैदेशिक अध्ययन / तालिम / सेमिनार / अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन भएका कर्मचारीहरुको विवरण । ०७६/७७ बैदेशिक मनोनयन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 08/18/2019 - 12:55
समायोजन भएका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा । (प्रदेश मन्त्रालय, आयोग, सचिबालय, निर्देशनालय, कार्यालय, स्थानिय तह सबै ) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 08/15/2019 - 16:58
बेरुजु फछर्यौट, कार्ययोजना र मार्गदर्शसन सम्बन्धमा, उल्लेखित तह सबै ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 08/15/2019 - 11:18
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन विवरण सम्बन्धमा (श्री गाउँपालिका/नगरपालिका सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 08/14/2019 - 16:00
गोष्ठीमा सहभागिताका सम्बन्धमा उल्लेखित स्थानिय तह सबै । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 08/13/2019 - 15:34
बिवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा, स्थानीय तह सबै ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 08/13/2019 - 13:53
तालिममा सहभागी हुन कर्मचारी मनोनयन गरी पठाइएको बारे । (श्री सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तालिम केन्द्र) ०७६/७७ सेवाकालीन तालिम डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 08/13/2019 - 13:32
विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे । (श्री स्थानीय तह ७५३ सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 08/13/2019 - 12:58
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय श्री लालबाबु पण्डित र मन्त्रालयका सचिव श्री यादव प्रसाद कोइरालाबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रमका तस्बिरहरु । ०७६/७७ सोमबार, 08/12/2019 - 15:55
Information Session सम्बन्धी सूचना । ०७६/७७ निजामती कर्मचारी सूचना डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 08/09/2019 - 14:44
निर्देशन सम्बन्धमा । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 08/09/2019 - 11:56
सुचना । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 08/08/2019 - 16:28
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 08/08/2019 - 12:47
आ.व. २०७५/७६ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकको तस्विरहरु । ०७६/७७ मंगलबार, 08/06/2019 - 14:48
अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा (जिसस सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 08/06/2019 - 14:22
रिक्त पदाधिकारीको विवरण सम्बन्धमा (नगरपालिका सबै, गाउँपालिका सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 08/06/2019 - 10:13
सेवाकालीन तालिममा सहभागी गराईदिन हुन । (नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ललितपुर) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 08/05/2019 - 15:23
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको आ व २०७५/०७६ को तलबमान सम्बन्धमा । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 08/05/2019 - 12:10
सिफारिस सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 08/04/2019 - 16:55
प्रेस विज्ञप्ति ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 08/04/2019 - 12:13
नयाँ सरकारी लेखा फाराम प्रयोग सम्बन्धमा । (तोकिएका तह सबै ) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 08/01/2019 - 16:56
अन्तराष्ट्रिय युवा दिवस २०१९ मनाउने सम्बन्धमा ( स्थानिय तह सबै ) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 08/01/2019 - 14:41
परिपत्र (स्थानिय तह सबै, जिसस सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 08/01/2019 - 13:05
आ.व. २०७६/७७ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन पठाईएको सम्बन्धमा (तोकिएका तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 08/01/2019 - 12:49
बिश्व स्तनपान सप्ताह मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 07/31/2019 - 11:54
समीक्षा कार्यक्रममा उपस्थित भईदिन हुन । (नेपालगंग उपमनपा, बाँसगढी, घोडाघोडी, भेरी गंगा, वेसीशहर , दुहवी, कविलासी, बिदुर र निलकण्ड नगरपालिका) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 07/31/2019 - 08:59
कार्य क्षेत्रमा रहने सम्बन्धमा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानिय तह सबै । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 07/30/2019 - 15:04
छात्रवृत्ति समितिको ३२७ औ बैठकका प्रस्ताव र निर्णय | ०७६/७७ निजामती कर्मचारी छात्रवृति डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 07/30/2019 - 14:33
सुचना । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 07/30/2019 - 14:25
आर्थिक वर्ष २०७५ / ०७६ को बार्षिक आर्थिक विवरण लगायतका प्रतिवेदन बारे । स्ठानिय तह सबै जिसस सबै ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 07/30/2019 - 14:22
समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई अनिबार्य हाजिर गराउने सम्बन्धमा ।(स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 07/29/2019 - 17:04
आ.ब.२०७५।७६ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा । (श्री सबै विभाग, प्रतिष्ठान, विकास समिति,कार्यक्रमहरु, सबै शाखाहरु) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 07/29/2019 - 14:49
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 07/29/2019 - 12:34
निर्णय पठाईएको सम्बन्धमा । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 07/28/2019 - 13:34
बित्तीय विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 07/26/2019 - 13:34
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 07/25/2019 - 16:43
राय प्रतिकृया सुझाव सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 07/25/2019 - 14:18
यस मन्त्रालयका सचिव श्री यादवप्रसाद कोईराला र सह-सचिवहरु संग २०७६/४/७ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताका झलकहरु । ०७६/७७ बुधबार, 07/24/2019 - 12:06
ACMD तालिम सम्बन्धी सुचना । ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 07/24/2019 - 11:44
जातीय पहिचान र जातीय सिफारिस सम्बन्धमा । (महानगरपालिका, उपमनपा, नपा, गापा सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 07/24/2019 - 11:39
पदाधिकारीहरुको रिक्त पदको विवरण पठाउने सम्बन्धी पुन: ताकेता । (श्री गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय सबै ) ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 07/23/2019 - 14:26
सहयोग तथा समन्वय सम्बन्धमा । (स्थानिय तह ६७ वटा ) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 07/23/2019 - 13:37
संघीय मन्त्रालय / आयोग / सचिबालय / विभाग / निर्देशनालय कार्यालय सबै । प्रदेशका मन्त्रालय / आयोग / सचिबालय / मन्त्रालय सबै । जिसस सबै । स्थानीय तह सबै ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 07/22/2019 - 17:18
आव २०७५/०७६ को बार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे । (शाखा प्रमुख, शाखाहरु सबै ) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 07/21/2019 - 16:06
PCMD तालिम सम्बन्धी सुचना । ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस, डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 07/21/2019 - 12:34
तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा ।(श्री भरतपुर, बिराटनगर महानगरपालिका / श्री ईटहरी, बुटवल, हेटौडा उपमहानगरपालिका ।) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 07/21/2019 - 11:18
निर्देशन सम्बन्धमा (मन्त्रालय / आयोग / प्राधिकरण / सचिबालय / कार्यालय) सबै ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 07/19/2019 - 14:52
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै) ०७६/७७ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 07/18/2019 - 17:09
गुनासो व्यवस्थापनका लागि विवरण अद्यावधिक गरिदिने बारे (सबै विभाग/प्रतिष्ठान/अस्पताल/जि.स.स./स्थानीय तह) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 07/18/2019 - 16:59
Pictures of FY 2075-76 Second Quarter Ministerial Development Action Committee Meeting ०७५/७६ विहीबार, 07/18/2019 - 16:59
Glimpses of Press Release about Progress of Employee Accommodation ०७५/७६ विहीबार, 07/18/2019 - 16:58
Jiblal Bhusal विहीबार, 07/18/2019 - 15:16
Bhupal Baral विहीबार, 07/18/2019 - 15:15
कर्मचारी रमाना सम्बन्धमा । (श्री मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सबै श्री स्थानीय तह सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 07/18/2019 - 15:02
आ.ब. २०७५/०७६ को प्रगती प्रतिवेदन सम्बन्धमा (तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहहरु सबै) ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 07/18/2019 - 12:44
कर्मचारी परिचालन सम्बन्धमा ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 07/17/2019 - 18:01
स्थानीय तहले जग्गा प्राप्ती गर्ने तथा सरकारी जग्था दाखिल खारेज र लिजमा र लिजमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था बारे प्रष्टयाईएको । स्थानिय तह सबै । ०७६/७७ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 07/17/2019 - 13:58
आ.व. २०७५/७६ को वार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा - विभाग/समिति/कार्यक्रम/प्रतिष्ठान (सबै) । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 07/17/2019 - 13:40
साविक गाविस एक प्राविधिक कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 07/16/2019 - 16:41
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्थानिय तहहरु सबै ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 07/15/2019 - 17:06
बिपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबै) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 07/14/2019 - 15:05
स्थानीय तहको आगामी आ.ब. २०७६।७७ को बजेट सम्बन्धमा ०७५/७६ योजना तथा वजेट सम्बन्धी डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 07/14/2019 - 14:02
छानविन कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 07/14/2019 - 13:37
परिपत्र सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरु सबै) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सनिबार, 07/13/2019 - 16:14
अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 07/12/2019 - 12:56
रकम निकाशा सम्बन्धमा । (उल्लेखित जिसस सबै) ०७५/७६ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 07/10/2019 - 17:22
रकम निकाशा सम्बन्धमा । (जिसस सप्तरी) ०७५/७६ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 07/10/2019 - 17:21
रकम निकाशा सम्बन्धमा । (उल्लेखित जिसस सबै) ०७५/७६ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 07/10/2019 - 17:19
अस्थायी दरबन्दी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 07/10/2019 - 15:38
परिपत्र (स्थानीय तहहरु सबै, जिल्ला समन्वय समिति सबै ) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 07/10/2019 - 15:00
पदाधिकारीहरुको रिक्त पदको विवरण पठाउने सम्बन्धी पुन ताकेता (उल्लेखित स्थानीय तहहरु) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 07/10/2019 - 14:55
स्वीकृत आयोजनाको भुक्तानी सम्बन्धमा (तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागु भएका तराई मधेशका २१ जिल्ला सबै सबै) ०७५/७६ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 07/09/2019 - 16:00
बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 07/09/2019 - 11:35
बजेट सम्बन्धमा । (सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 07/08/2019 - 17:11
छात्रवृत्ति समितिको ३२६ औ बैठकका प्रस्ताव र निर्णय | ०७५/७६ निजामती कर्मचारी छात्रवृति डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 07/08/2019 - 16:51
दरबन्दी कायम गरि जिम्बेवारी दिने सम्बन्धमा । (मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सम्बन्धीत प्रदेश सबै, सम्बन्धित स्थानीयतह सबै) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 07/08/2019 - 14:20
नेपालमा बिधुतिय व्यापारको विकास र उपयोग सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०७६ कार्यान्वयन सम्बन्धमा । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 07/07/2019 - 15:50
IDE-JETRO Trainning मा मनोनय गरिएको । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 07/05/2019 - 17:06
SEDP मा सहभागी मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा (सबै मन्त्रालय / आयोग / सचिबालय / निकाय कार्यालय, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सातै प्रदेश) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 07/05/2019 - 15:19
आ.व. २०७५/७६ को प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे - शाखाहरु सबै । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 07/05/2019 - 13:45
आ.व. २०७५/७६ को प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे - उल्लेखित निकायहरु । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 07/05/2019 - 13:30
सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै)। ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 07/04/2019 - 16:22
बेरुजु असुलउपर एवम फर्छयौटको विवरण पठाउने सम्बन्धमा (उल्लेखित जि.स.स सबै)। ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 07/04/2019 - 16:17
खुला दिसा मुक्त नेपाल घोषणा सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 07/04/2019 - 14:36
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा (ममनपा/उपमनपा/नपा/गापा, सबै राष्ट्रिय किताबखाना, स्थानिय पुर्वाधार विकास, जिसस सबै) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 07/04/2019 - 12:27
शोधभर्ना प्राप्तीको हिसाब भिडान गर्ने सम्बन्धमा । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 07/04/2019 - 12:02
सम्पर्क विवरण सोमबार, 07/01/2019 - 15:06
IDE JETRO Trainning का लागि निबेदन आव्हान । ०७५/७६ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 07/01/2019 - 14:27
स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ बजेट अपडेट सुक्रवार, 06/28/2019 - 09:09
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा, स्थानीय तहहरु मोरङ र सुनसरी ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 06/27/2019 - 16:57
नगर / गाउँ सभामा बजेट पेश भएको विवरण पठाउने सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 06/26/2019 - 12:47
China MOFCOM अध्धयन छात्रवृत्ति कार्यक्रममा मनोनयन गरिएको | (श्री अर्थ मन्त्रालय) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 06/25/2019 - 10:43
सभामा बजेट पेश तथा पारित गरी खर्च गर्ने सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै ) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 06/24/2019 - 12:47
दरबन्दी कायम गरी जिम्मेवारी दिने सम्बन्धमा (श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित प्रदेश , श्री सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 06/23/2019 - 17:41
प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीहरुको जोखिम भत्ता सम्बन्धमा । (स्थानिय तहहरु सबै) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 06/23/2019 - 12:51
सभामा बजेट पेश तथा पारित गरी खर्च गर्ने सम्बन्धमा, (स्थानिय तह सबै) । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 06/21/2019 - 15:07
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना संचालन सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै )| ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 06/20/2019 - 15:20
अत्यन्त जरुरी भएकोले विवरण उपलब्ध गराउन पुनः ताकेता सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै )| ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 06/20/2019 - 14:11
लैङगिक हिंसा विरुद्धको अभियान बर्ष मनाउने सम्बन्धमा (स्थानियत तह सबै) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 06/20/2019 - 13:59
लागु औषध दुरुपयोग तथा अबैध ओसारपसार बिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस २६ जुन २०१९ सप्ताहव्यापि कार्यक्रम गरि मनाउने सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 06/20/2019 - 13:52
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा, स्थानिय तहहरु सबै । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 06/19/2019 - 11:20
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 06/18/2019 - 15:49
अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने सम्बन्धमा, स्थानिय तहहरु सबै । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 06/18/2019 - 12:46
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको असाधाराण बिदा तथा अध्ययन बिदा स्वीकृति सम्बन्धमा । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 06/17/2019 - 11:57
China MOFCOM Scholarship का लागि निवेदन आव्हान | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 06/16/2019 - 12:41
छात्रवृत्ति समितिको ३२५ औ बैठकका प्रस्ताव र निर्णय | ०७५/७६ निजामती कर्मचारी छात्रवृति डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 06/14/2019 - 15:49
छात्रवृत्ति समितिको ३२४ औ बैठकका प्रस्ताव र निर्णय ०७५/७६ निजामती कर्मचारी छात्रवृति डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 06/14/2019 - 14:48
छात्रवृत्ति समितिको ३२३ औ बैठकका प्रस्ताव र निर्णय ०७५/७६ निजामती कर्मचारी छात्रवृति डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 06/14/2019 - 14:44
लागू औषध बिरुद्धको ईकाई गठन गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहरु सबै) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 06/12/2019 - 14:35
सहभागिता सम्बन्धमा । जि.स.स. धनुषा, स्थानियतहरु सबै (धनुषा जिल्ला अन्तर्गत) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 06/12/2019 - 14:22
स्थानिय तहले खरीद गर्ने एम्बुलेन्समा भन्सार तथा कर छुट सम्बन्धमा, स्थानिय तहहरु सबै । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 06/12/2019 - 14:01
मुक्त हलिया तथा मुक्त कमैयाहरुको पुनर्स्थापना सम्बन्धमा (बर्दिया, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर, बाजुरा, बझाङ, डोटी, कैलाली र सुर्खेत जिल्ला अन्तर्गत सबै) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 06/12/2019 - 13:52
बिवरण उपलब्ध गराईदिने बारे । (स्थानिय पुर्वाधार विभाग, निजामती किताबखाना, तराईमधेश समृद्धि कार्यक्रम) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 06/12/2019 - 12:16
सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा (स्थानीय तह, सबै) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 06/11/2019 - 16:51
अभिमुखीकरण कार्यक्रमस्थल तोकिएको सम्बन्धमा (उल्लेखित नगरपालिकाहरु ) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 06/10/2019 - 12:31
आ.व. २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट एवं वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरि पठाईदिने बारे - उल्लेखित निकायहरु । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सनिबार, 06/08/2019 - 15:15
सहभागिता सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 06/07/2019 - 17:12
गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रबर्द्वित सामुदायिक संस्था तथा साना पूर्वाधार विकास आयोजनाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (श्री स्थानीय तहहरु सबै) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 06/07/2019 - 17:08
आदेश कार्यन्वयन सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 06/07/2019 - 17:06
आयोगको निर्णय सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 06/07/2019 - 17:04
बालश्रम विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै ) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 06/07/2019 - 17:02
कार्ययोजना तयार गरी पठाईदिने बारे -उल्लेखित निकायहरु । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 06/07/2019 - 15:46
स्वीकृत कानूनहरु पठाउने बारे | (श्री गाउँपालिका एवं नगरपालिका सबै) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 06/06/2019 - 16:52
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक मस्यौदा प्रश्नावलीमा राय सुझाव उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह, श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (सबै) । ०७५/७६ अन्य डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 06/06/2019 - 16:32
अभिमुखीकरण कार्यक्रमस्थल तोकिएको सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 06/06/2019 - 10:09
विश्व वातावरण दिवस , २०७६ मनाउने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 06/04/2019 - 17:01
उपस्थिति सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 06/04/2019 - 16:58
कर्मचारी रमाना सम्बन्धमा (श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबै(७), श्री स्थानीय तहहरु सबै (७५३) ) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 06/04/2019 - 12:41
नेपाल परराष्ट्र सेवा रा.प. प्रथम श्रेणी ज्येष्टता सहितको सूची | ०७५/७६ बढुवा डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 06/03/2019 - 17:41
नेपाल परराष्ट्र सेवा रा.प. प्रथम श्रेणी कार्यक्षमता सहितको ज्येष्टता सूची | ०७५/७६ बढुवा डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 06/03/2019 - 17:40
नेपाल परराष्ट्र सेवा रा.प. द्वितीय श्रेणी ज्येष्टता सहितको सूची | ०७५/७६ बढुवा डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 06/03/2019 - 17:39
नेपाल परराष्ट्र सेवा रा.प. द्वितीय श्रेणी कार्यक्षमता सहितको ज्येष्टता सूची | ०७५/७६ बढुवा डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 06/03/2019 - 17:37
एक नेपाली एक फलफूल विरुवा रोपण अभियानको निरन्तरता सम्बन्धमा (श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, श्री स्थानीयतहहरु सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 06/03/2019 - 15:31
Yadav Prasad Koirala सोमबार, 06/03/2019 - 12:08
२०७६।०२।१९ को निर्णयानुसार फाजिलमा रहेका प्रशासन सेवा-सामान्य प्रशासन समूहका टाइपिष्टहरुको समायोजन भएको विवरण | ०७५/७६ समायोजन आईतबार, 06/02/2019 - 16:58
China MOFCOM अध्धयन छात्रवृत्ति कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 05/31/2019 - 15:39
निजामती सेवा पुरस्कारको लागि सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि | ०७५/७६ कार्यविधि डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 05/31/2019 - 14:57
बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा (श्री सबै स्थानीय तहहरु) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन सुक्रवार, 05/31/2019 - 14:00
बेरुजु गोष्ठीमा उपस्थिति हुने बारे संशोधित जानकारी (श्री जि.स.स. सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 05/31/2019 - 13:00
अभिमुखीकरण कार्यक्रमस्थल तोकिएको (उल्लेखित सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 05/30/2019 - 16:19
श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 05/30/2019 - 15:10
निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति पठाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय पूर्वाधार विभाग, श्री समिति/प्रतिष्ठान (सबै) । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 05/30/2019 - 14:50
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 05/29/2019 - 13:14
स्थानीय पूर्वाधार निर्माण अनुभव आदानप्रदान कार्यशालामा सहभागिता सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 05/28/2019 - 16:20
China MOFCOM Scholarship का लागि निवेदन आव्हान | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन मंगलबार, 05/28/2019 - 14:25
बैदेशिक अध्धयन छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा (श्री सबै निकय) | ०७५/७६ बैदेशिक मनोनयन सोमबार, 05/27/2019 - 15:02
स्थानीय स्तरका कृषि र पशु सेवा केन्द्रको दरवन्दी विवरण | ०७५/७६ समायोजन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 05/27/2019 - 14:19
प्रवक्ता तोकिएको सम्बन्धमा | ०७५/७६ अन्य डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 05/26/2019 - 16:39
भुपाल बराल आईतबार, 05/26/2019 - 16:33
स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (SuTRA) लागू गर्ने सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 05/26/2019 - 16:11
कर्मचारी समायोजन, गुनासो सुनुवाई एवं पदपूर्ति सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति | ०७५/७६ प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 05/24/2019 - 14:37
मार्गदर्शन पठाईएको सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 05/22/2019 - 17:08
गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 05/22/2019 - 12:49
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ( विभागहरु, जि.स.स.,स्थानीय तहहरु सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 05/22/2019 - 12:03
स्थानीय तहको लेखा राख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 05/22/2019 - 11:49
आवश्यक समन्वय सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 05/22/2019 - 11:45
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 05/22/2019 - 11:36
आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस सम्बन्धमा (श्री स्थानीय सरकार सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 05/21/2019 - 18:01
विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय सिमितकाे कार्यालयहरु सबै । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 05/21/2019 - 16:25
आवश्यक सहजीकरण सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 05/20/2019 - 17:10
आवश्यक सहजीकरण सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 05/20/2019 - 17:09
बैदेशिक अध्धयन छात्रवृत्ति कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) | ०७५/७६ बैदेशिक मनोनयन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 05/20/2019 - 17:07
अभिमुखीकरण कार्य्रक्रमस्थल तोकिएको (उल्लेखित सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 05/19/2019 - 16:40
प्रदेश स्तरीय गोष्ठी सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 05/17/2019 - 13:30
स्वास्थ्य सम्बन्धी LMIS प्रतिवेदन सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै ) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 05/16/2019 - 17:18
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (श्री संलग्न नगरपालिकाहरु ) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 05/15/2019 - 15:59
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 05/14/2019 - 14:31
औद्योगिक ग्राम स्थापना सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 05/14/2019 - 14:27
आगामी आ.ब. २०७६/७७ को वार्षिक कार्यक्रमका लागि विवरण सम्बन्धमा - श्री विभाग/प्रतिष्ठान/ कार्यक्रम/ आयोजना/ समिति/ कार्यालय सबै । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 05/14/2019 - 14:22
बजेट तर्जुमा सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 05/13/2019 - 13:59
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु (सबै) । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 05/13/2019 - 13:19
सहभागिता सम्बन्धमा - श्री सबै स्थानीय तह (ध्यानाकर्षण: श्रीमान् नगर प्रमुख/ अध्यक्षज्यू) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 05/13/2019 - 12:53
बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 05/12/2019 - 16:29
परिपत्र सम्बन्धमा - श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (७ वटै प्रदेश)/ श्री स्थानीय तहहरु सबै (७५३)। ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 05/12/2019 - 15:51
तलव भत्ता सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 05/12/2019 - 13:01
एक नेपाली एक फलफूलको विरुवा रोपण अभियानको निरन्तरता सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 05/12/2019 - 12:37
बेरुजु गोष्टीमा उपस्थिति हुने बारे | (श्री जि.स.स. सबै) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 05/09/2019 - 17:34
कर्मचारी स्थायी पदपूर्ति सम्बन्धमा |(उल्लेखित सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 05/09/2019 - 16:47
अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को निर्णयहरु कार्यान्वयन सम्बन्धमा - शाखाहरु सबै, स्थानीय तहहरु सबै, आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 05/08/2019 - 17:12
सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 05/07/2019 - 17:26
प्रशासन पत्रिका १३१ औ अंकको लागि लेख/रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । ०७५/७६ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 05/07/2019 - 12:39
बार्षिक विकास कार्यक्रम तथा MTEF काे लागि विवरण सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु सबै) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 05/07/2019 - 11:51
गणतन्त्र दिवस २०७६ सम्बन्धमा - श्री जि.स.स सबै/ श्री महा/उपमहा/नपा/गापाहरु सबै । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 05/06/2019 - 16:45
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०६७ स्वीकृत भएको सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 05/06/2019 - 12:25
खर्चको विवरण सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह, बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएका सबै । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 05/06/2019 - 10:19
नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने सम्भावित योजनाहरुको विवरण सहित आसय पत्र उपलब्ध गराउनु हुन - श्री महा/उपमहा/ नपाहरु सबै । ०७५/७६ अन्य डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 05/03/2019 - 11:54
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 05/02/2019 - 11:30
बैदेशिक अध्धयन छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा (श्री सबै निकाय) | ०७५/७६ सूचना/समाचार डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 04/30/2019 - 11:44
कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 04/28/2019 - 15:56
माग आकृति फाराम पठाउने सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयहरु सबै । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 04/28/2019 - 12:44
मिति २०७६।०१।०९ को निर्णयानुसार समायोजन भएका अधिकृतस्तर सातौ एवं छैटौ र सहायक पाँचौ तह स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन लगायतका विवरण सार्वजनिक गरिएकाे सम्बन्धमा । ०७५/७६ समायोजन सुक्रवार, 04/26/2019 - 12:14
मिति २०७६।०१।०९ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्ग समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ समायोजन सुक्रवार, 04/26/2019 - 12:12
मिति २०७६।०१।०९ को निर्णयानुसार समायोजन भएका विविध सेवा रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी प्रमुख शिक्षक पदको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ समायोजन सुक्रवार, 04/26/2019 - 12:07
मेलमिलापकर्ताहरुको दोस्रो रास्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 04/25/2019 - 17:09
अनुगमन तथा नियमन कार्यकाे प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धमा - (श्री जि.स.स सबै / श्री स्थानीय तहहरु सबै) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 04/24/2019 - 15:59
पदपूर्तिका लागि माग फारम पठाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 04/24/2019 - 13:03
यादवप्रसाद कोइराला सोमबार, 04/22/2019 - 17:20
सहभागिता सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै ) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 04/22/2019 - 15:22
मेलमिलापकर्ताहरुकाे दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागीता सम्बन्धमा - श्री पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु सबै ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 04/22/2019 - 12:53
जानकारी पठाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 04/22/2019 - 12:51
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु सबै) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 04/22/2019 - 11:35
विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 04/22/2019 - 11:33
वेरोजगार व्यक्तिहरुको आवेदन सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 04/22/2019 - 11:28
पदपूर्तिका लागि माग फारम पठाउने सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै ) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 04/21/2019 - 17:18
समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य रुपमा हाजिर गराउने समबन्धमा (उल्लेखित सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस आईतबार, 04/21/2019 - 13:36
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धमा | (श्री स्थानीय तह सबै) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 04/18/2019 - 16:26
सहजीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (श्री प्रदेश नं ५ का सबै स्थानीय तहहरु ) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 04/18/2019 - 11:03
सहभागिता सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 04/17/2019 - 16:59
तलब भत्ता सम्बन्धमा |(उल्लेखित सबै ) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 04/17/2019 - 16:57
अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा (श्री जि.स.स. सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 04/16/2019 - 17:22
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा मेकानिकल समूह जनरल मेकानिकल उपसमूहको विवरण ०७५/७६ समायोजन मंगलबार, 04/16/2019 - 17:04
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा पुरातत्व समूह संग्रहालय उपसमूहको विवरण ०७५/७६ समायोजन मंगलबार, 04/16/2019 - 17:03
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह हाईड्रो पावर उपसमूहको विवरण ०७५/७६ समायोजन मंगलबार, 04/16/2019 - 17:02
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा परिक्षण तथा मूल्यांकन समूह कर्मचारी परिक्षण तथा मूल्यांकन उपसमूहको विवरण ०७५/७६ समायोजन मंगलबार, 04/16/2019 - 17:02
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी इन्जि समूह मेकानिकल समूह निर्माण उपकरण सम्भार उपसमूहको विवरण ०७५/७६ समायोजन मंगलबार, 04/16/2019 - 17:01
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा कला समूह चित्रकला उपसमूहको विवरण ०७५/७६ समायोजन मंगलबार, 04/16/2019 - 17:01
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा पुरातत्व समूहको विवरण ०७५/७६ समायोजन मंगलबार, 04/16/2019 - 16:52
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका श्रेणी विहिन विविध सेवा वनरक्षक पदको विवरण ०७५/७६ समायोजन मंगलबार, 04/16/2019 - 16:52
२०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह निरीक्षण उपसमूहको विवरण | ०७५/७६ समायोजन मंगलबार, 04/16/2019 - 16:51
२०७५।१२।२६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका अधिकृतस्तर छैठौ एवं सहायक स्तर पाँचौं र चौथो स्वास्थ्य सेवा हेल्थ इन्सपेक्सन समूह कोल्ड चेन असिस्टेन्ट समेतको विवरण | ०७५/७६ समायोजन मंगलबार, 04/16/2019 - 16:50
निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सोमबार, 04/15/2019 - 16:53
प्रेस विज्ञप्ति - दोस्रो चौमासिक समीक्षा वैठक । ०७५/७६ प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड गर्नुहोस सनिबार, 04/13/2019 - 14:04
आयोजना कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 04/12/2019 - 15:16
बिधार्थी भर्ना अभियान २०७६ सम्बन्धमा | (श्री स्थानीय तह सबै) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 04/12/2019 - 14:28
सूचना तथा संचार प्रविधि दिवस मनाउने सम्बन्धमा (श्री प्रदेश सरकार सबै एवं स्थानीय तहहरु सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस सुक्रवार, 04/12/2019 - 14:19
आ.व. २०७५/७६ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकको तस्विरहरु । ०७६/७७ सुक्रवार, 04/12/2019 - 13:20
स्वास्थ्य समायोजन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति | ०७५/७६ प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 04/11/2019 - 14:42
आगामी आ.ब. २०७६/७७ को बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट उपर छलफल सम्बन्धमा (अर्थ मन्त्रालय) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 04/11/2019 - 12:55
आगामी आ.ब. २०७६/७७ को बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट उपर छलफल सम्बन्धमा (मन्त्रालय) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस विहीबार, 04/11/2019 - 12:46
निर्देशन समबन्धमा (उल्लेखित सबै) | ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 04/10/2019 - 14:45
Australia Awards Scholarship मा मनोनयन गरिएको | (श्री अर्थ मन्त्रालय ) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस बुधबार, 04/10/2019 - 14:39
आ.व. २०७५।७६ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन बुधबार, 04/10/2019 - 11:49
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका अधिकृत सातौं छैठौ एवं सहायक पाँचौं तह स्वास्थ्य सेवा हेल्थ असिष्टेन्ट लगायतको विवरण ०७५/७६ समायोजन मंगलबार, 04/09/2019 - 18:26
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका अधिकृत सातौं छैठौ र सहायक पाँचौं तह स्वास्थ्य सेवा हेल्थ इन्सपेक्सन समूह सुपरभाइजर समेतको विवरण ०७५/७६ समायोजन मंगलबार, 04/09/2019 - 18:13
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका अधिकृत छैठौ एवं सहायक पाँचौं र चौथो तह स्वास्थ्य सेवा - अ हे व लगायतको विवरण ०७५/७६ समायोजन मंगलबार, 04/09/2019 - 18:07
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका अधिकृत छैठौ एवं सहायक पाँचौं र चौथो तह स्वास्थ्य सेवा - अ न मि लगायतको विवरण ०७५/७६ समायोजन मंगलबार, 04/09/2019 - 18:05
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका अधिकृत सातौं छैठौ र सहायक पाँचौं तह स्वास्थ्य सेवा हेल्थ इन्सपेक्सन समूह जनस्वास्थ्य अधिकृत समेतको विवरण ०७५/७६ समायोजन मंगलबार, 04/09/2019 - 17:57
आ.व. २०७५।७६ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा । ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 04/09/2019 - 17:38
निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा | (श्री स्थानीय तह सबै ) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 04/09/2019 - 16:53
निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा | (श्री स्थानीय तह सबै ) ०७५/७६ परिपत्र/निर्देशन डाउनलोड गर्नुहोस मंगलबार, 04/09/2019 - 16:51
स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालन समबन्धी कार्यविधि, २०७५ (श्री स्थानीय तहहरु सबै) ०७५/७६ कार्यविधि मंगलबार, 04/09/2019 - 12:58
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह प्लम्वर पदको विवरण ०७५/७६ समायोजन सोमबार, 04/08/2019 - 23:01
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह कालिगढ पदको विवरण ०७५/७६ समायोजन सोमबार, 04/08/2019 - 23:00
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह ट्रेसर पदको विवरण ०७५/७६ समायोजन सोमबार, 04/08/2019 - 23:00
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह प्लम्वर पदको विवरण ०७५/७६ समायोजन सोमबार, 04/08/2019 - 22:59
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह मुख्य महिला कार्यकर्ता पदको विवरण ०७५/७६ समायोजन सोमबार, 04/08/2019 - 22:58
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी विविध सेवा प्लम्बर पदको विवरण ०७५/७६ समायोजन सोमबार, 04/08/2019 - 22:58
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा छविकला उपसमूहको विवरण ०७५/७६ समायोजन सोमबार, 04/08/2019 - 22:57
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूहको विवरण ०७५/७६ समायोजन सोमबार, 04/08/2019 - 22:56
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह निरीक्षण उपसमूहको विवरण ०७५/७६ समायोजन सोमबार, 04/08/2019 - 22:56
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह ओभरसियर पदको विवरण ०७५/७६ समायोजन सोमबार, 04/08/2019 - 22:55
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह ट्रेसर पदको विवरण ०७५/७६ समायोजन सोमबार, 04/08/2019 - 22:54
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह ड्राफ्टम्यान पदको विवरण ०७५/७६ समायोजन सोमबार, 04/08/2019 - 22:54
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह प्लम्वर पदको विवरण ०७५/७६ समायोजन सोमबार, 04/08/2019 - 22:53
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह सिनियर प्लम्बर पदको विवरण ०७५/७६ समायोजन सोमबार, 04/08/2019 - 22:52
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी ईन्जि सेवा मेकानिकल ईन्जि समूह जनरल मेकानिकल ईन्जि उपसमूहको विवरण ०७५/७६ समायोजन सोमबार, 04/08/2019 - 22:51
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी विविध सेवा महिला कार्यकर्ता पदको विवरण ०७५/७६