अन्तिम अपडेट: Sun, 04/26/2020 - 18:56

नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/हाइवे (रा.प. प्रथम बढुवा सुचना नं ४७ - २०७६/७७ ) को बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम

Spokesperson

Joint Secretary
Phone No: 01-4200302

Information Officer

Under Secretary
Phone No: 01-4200298

Contact

Ministry of Federal Affairs and General Administration

 Singhadurbar, Kathmandu

 Phone:(+977) - 01-4200298

 Email: info@mofaga.gov.np

 Audio Notice Board: 1618014200309