अन्तिम अपडेट: Sun, 04/26/2020 - 18:56

समायोजन सूचना

सूचना आर्थिक वर्ष दस्तावेज प्रकाशित समयः
२०७६।०२।१९ को निर्णयानुसार फाजिलमा रहेका प्रशासन सेवा-सामान्य प्रशासन समूहका टाइपिष्टहरुको समायोजन भएको विवरण | ०७५/७६ Sun, 06/02/2019 - 16:58
स्थानीय स्तरका कृषि र पशु सेवा केन्द्रको दरवन्दी विवरण | ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Mon, 05/27/2019 - 14:19
मिति २०७६।०१।०९ को निर्णयानुसार समायोजन भएका अधिकृतस्तर सातौ एवं छैटौ र सहायक पाँचौ तह स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन लगायतका विवरण सार्वजनिक गरिएकाे सम्बन्धमा । ०७५/७६ Fri, 04/26/2019 - 12:14
मिति २०७६।०१।०९ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्ग समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Fri, 04/26/2019 - 12:12
मिति २०७६।०१।०९ को निर्णयानुसार समायोजन भएका विविध सेवा रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी प्रमुख शिक्षक पदको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Fri, 04/26/2019 - 12:07
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा मेकानिकल समूह जनरल मेकानिकल उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Tue, 04/16/2019 - 17:04
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा पुरातत्व समूह संग्रहालय उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Tue, 04/16/2019 - 17:03
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह हाईड्रो पावर उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Tue, 04/16/2019 - 17:02
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा परिक्षण तथा मूल्यांकन समूह कर्मचारी परिक्षण तथा मूल्यांकन उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Tue, 04/16/2019 - 17:02
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी इन्जि समूह मेकानिकल समूह निर्माण उपकरण सम्भार उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Tue, 04/16/2019 - 17:01
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा कला समूह चित्रकला उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Tue, 04/16/2019 - 17:01
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा पुरातत्व समूहको विवरण ०७५/७६ Tue, 04/16/2019 - 16:52
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका श्रेणी विहिन विविध सेवा वनरक्षक पदको विवरण ०७५/७६ Tue, 04/16/2019 - 16:52
२०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह निरीक्षण उपसमूहको विवरण | ०७५/७६ Tue, 04/16/2019 - 16:51
२०७५।१२।२६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका अधिकृतस्तर छैठौ एवं सहायक स्तर पाँचौं र चौथो स्वास्थ्य सेवा हेल्थ इन्सपेक्सन समूह कोल्ड चेन असिस्टेन्ट समेतको विवरण | ०७५/७६ Tue, 04/16/2019 - 16:50
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका अधिकृत सातौं छैठौ एवं सहायक पाँचौं तह स्वास्थ्य सेवा हेल्थ असिष्टेन्ट लगायतको विवरण ०७५/७६ Tue, 04/09/2019 - 18:26
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका अधिकृत सातौं छैठौ र सहायक पाँचौं तह स्वास्थ्य सेवा हेल्थ इन्सपेक्सन समूह सुपरभाइजर समेतको विवरण ०७५/७६ Tue, 04/09/2019 - 18:13
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका अधिकृत छैठौ एवं सहायक पाँचौं र चौथो तह स्वास्थ्य सेवा - अ हे व लगायतको विवरण ०७५/७६ Tue, 04/09/2019 - 18:07
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका अधिकृत छैठौ एवं सहायक पाँचौं र चौथो तह स्वास्थ्य सेवा - अ न मि लगायतको विवरण ०७५/७६ Tue, 04/09/2019 - 18:05
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका अधिकृत सातौं छैठौ र सहायक पाँचौं तह स्वास्थ्य सेवा हेल्थ इन्सपेक्सन समूह जनस्वास्थ्य अधिकृत समेतको विवरण ०७५/७६ Tue, 04/09/2019 - 17:57
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह प्लम्वर पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 23:01
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह कालिगढ पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 23:00
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह ट्रेसर पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 23:00
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह प्लम्वर पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:59
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह मुख्य महिला कार्यकर्ता पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:58
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी विविध सेवा प्लम्बर पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:58
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा छविकला उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:57
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:56
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह निरीक्षण उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:56
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह ओभरसियर पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:55
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह ट्रेसर पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:54
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह ड्राफ्टम्यान पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:54
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह प्लम्वर पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:53
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह सिनियर प्लम्बर पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:52
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी ईन्जि सेवा मेकानिकल ईन्जि समूह जनरल मेकानिकल ईन्जि उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:51
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी विविध सेवा महिला कार्यकर्ता पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:51
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा छविकला उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:50
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी ईन्जि सेवा सिभिल समूह हाईवे उपसमूह इन्जिनियरको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:49
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी ईन्जि सेवा सिभिल समूह हाईवे उपसमूह ल्याब अफिसरको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:49
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा अधिकृत प्रसारक पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:48
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा अर्थशास्त्री पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:47
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा कार्टोग्राफर पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:47
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा टेक्सटाइल अधिकृत पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:46
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा टेलिफोन अधिकृत पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:45
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा प्रशिक्षण अधिकृत पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:45
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा प्राविधिक अधिकृत पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:44
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा भूगोलशास्त्री पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:43
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा मर्मत सम्भार टेक्निसियन पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:42
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा मेकानिक्स पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:41
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा श्रव्यदृश्य अधिकृत पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:40
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा हाउस किपिङ्ग अधिकृत पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:39
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूह व्यवसायिक शिक्षा उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:37
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा इलेक्ट्रिकल समूह जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:37
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी विविध सेवा वरिष्ठ टेक्सटाइल अधिकृत पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:36
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी विविध सेवा वरिष्ठ भूगोलशास्त्री पदको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:35
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा कर्मचारी परिक्षण मूल्यांकन उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:33
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा छविकला उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:32
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा पुस्तकालय विज्ञान उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:31
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:30
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा शैक्षिक परिक्षण मूल्यांकन उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:28
२०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय इन्जि सेवा एग्री इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूहको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:27
२०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय- इन्जि - सिभिल - स्यानिटरी - खा पा स टे को विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:26
२०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम - इन्जि - सिभिल - स्यानिटरी - खा पा स टे को विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:25
२०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम - इन्जि - सिभिल - स्यानिटरी - सब इन्जिनियर विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:24
२०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम इन्जि सेवा एग्री इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूहको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:22
२०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय कृषि सेवा भेटेरिनरी समूहको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:21
२०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय कृषि सेवा मत्स्य समूहको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:18
२०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय कृषि सेवा ला पो डे डे समूहको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:17
२०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय इन्जि सेवा एग्री इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूहको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:16
२०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय ईन्जि सेवा जियोलोजि समूह हाईड्रोजियोलजी उप समूहको विवरण ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 22:13
२०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय कृषि सेवा एग्रो इको मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक्सको विवरण | ०७५/७६ Mon, 04/08/2019 - 20:55
२०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय- इन्जि - सिभिल - स्यानिटरी - खा पा स टे को विवरण | ०७५/७६ Wed, 04/03/2019 - 18:14
२०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम - इन्जि - सिभिल - स्यानिटरी - खा पा स टे को विवरण | ०७५/७६ Wed, 04/03/2019 - 18:13
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी कृषि सेवाको विवरण | ०७५/७६ Wed, 04/03/2019 - 14:01
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी ईन्जि सेवा जियोलोजि समूह हाईड्रोजियोलजी उपसमूहको विवरण | ०७५/७६ Wed, 04/03/2019 - 13:59
२०७५।११।१९ को निर्णयानुसार समायोजन भएका श्रेणीविहिन वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह वन रक्षक पदको विवरण | ०७५/७६ Wed, 04/03/2019 - 13:52
२०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय- इन्जि - सिभिल - स्यानिटरी - खा पा स टे को विवरण | ०७५/७६ Wed, 04/03/2019 - 13:51
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत सातौं र आठौं तहको विवरण | ०७५/७६ Tue, 04/02/2019 - 17:39
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत आठौं तहको विवरण | ०७५/७६ Tue, 04/02/2019 - 17:03
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत नवौ र दशौ तहको विवरण | ०७५/७६ Tue, 04/02/2019 - 17:02
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूहको विवरण | ०७५/७६ Tue, 04/02/2019 - 16:45
२०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी ईन्जि सेवा सिभिल र्इन्जि समूह हाईवे उपसमूहको विवरण | ०७५/७६ Tue, 04/02/2019 - 16:44
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएको रा प अनं प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह निरीक्षण उपसमूहको विवरण | ०७५/७६ Mon, 04/01/2019 - 16:37
कर्मचारी समायोजन गुनासो सम्बन्धी सूचना | ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Mon, 04/01/2019 - 14:04
२०७५।१२।१२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह ईरिगेशन उपसमूहको विवरण | ०७५/७६ Sun, 03/31/2019 - 16:50
२०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम ईन्जि सेवा सिभिल समूह हाईवे उपसमूहको विवरण | ०७५/७६ Sun, 03/31/2019 - 15:13
२०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय - इन्जि - सिभिल - इरिगेशनको विवरण | ०७५/७६ Sun, 03/31/2019 - 15:11
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी विविध सेवा सिनियर आ वा अपरेटरहरुको विवरण | ०७५/७६ Sun, 03/31/2019 - 15:10
२०७५।१२।१२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा पुरातत्व समूह संग्रहालय उपसमूहको विवरण | ०७५/७६ Sun, 03/31/2019 - 15:10
२०७५।१२।१२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा पुरातत्व समूहको विवरण | ०७५/७६ Sun, 03/31/2019 - 15:08
२०७५।१२।१२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा पुस्तकालय विज्ञान समूहको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:46
२०७५।१२।१२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा प्रिन्टिङ्ग समूह मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:46
२०७५।१२।१२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा कला समूह छविकला उपसमूह माइक्रोफिल्मिष्टको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:44
२०७५।१२।१२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा पुस्तकालय विज्ञान समूहको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:43
२०७५।१२।१२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा समाजशास्त्री पदको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:42
२०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय - इन्जि - सिभिल - हाईड्रोलोजीको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:32
२०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय ईन्जि सेवा मेका ईन्जि समूह जनरल मेका ईन्जि उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:31
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह हाइड्रोलोजी उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:29
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा मेटेरियोलोजी समूहको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:29
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह हाइड्रोलोजी उपसमूहको विवरण | ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:28
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी विविध सेवा जमदार पदको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:27
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा माईनिङ इन्जि समूहको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:26
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा इलेक्ट्रिकल ईन्जिनियरिङ्ग समूहको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:25
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा केमेष्ट्री समूहको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:24
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा जियोलोजी समूह जनरल जियोलोजी उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:23
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा जियोलोजी समूह हाइड्रोजियोलोजी उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:23
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा मेटेरियोलोजी समूहको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:22
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा मेट्रोलजि समूहको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:21
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह जनरल उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:20
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह हाइड्रोलोजी उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:19
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा केमेष्ट्री समूहको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:18
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा जियोलोजि समूह ईन्जिनियरिङ्ग जियोलजी उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:17
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा जियोलोजि समूह जनरल जियोलजी उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:16
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा जियोलोजि समूह हाइड्रोजियोलजी उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:15
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा माईनिङ ईन्जिनियरिङ्ग समूहको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:14
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा मेट्रोलजि समूहको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:12
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी ईन्जि सेवा केमिकल ईन्जिनियरिङ्ग समूहको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:12
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी ईन्जि सेवा केमेस्ट्री समूहको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:10
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी ईन्जि सेवा जियोलजी समूह ईन्जिनियरिङ्ग जियोलजी उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:09
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी ईन्जि सेवा जियोलजी समूह जनरल जियोलजी उपसमूहको विवरण ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:07
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी ईन्जि सेवा जियोलोजि समूह हाईड्रोजियोलजी उपसमूहको विवरण | ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:01
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी ईन्जि सेवा माईनिङ ईन्जिनियरिङ्ग समूहको विवरण | ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 17:01
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी ईन्जि सेवा मेटालर्जिकल ईन्जिनियरिङ्ग समूहको विवरण | ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 16:59
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी ईन्जि सेवा मेट्रोलजि समूहको विवरण | ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 16:58
२०७५।१२।१२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं पाँचौं श्रेणी इन्जि सेवा मेका इन्जि समूह ज मे का उपसमूह ह स चाको विवरण | ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 16:56
२०७५।१२।१२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह ईरिगेशन उपसमूहको विवरण | ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 16:54
२०७५।१२।१२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह ईरिगेशन उपसमूहको विवरण | ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 16:52
२०७५।१२।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा केमेष्ट्री समूहको विवरण | ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 16:51
२०७५।१२।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा जियोलोजी समूह जनरल जियोलजी उपसमूहको विवरण | ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 16:50
२०७५।१२।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा मेट्रोलजि समूहको विवरण | ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 16:48
२०७५।१२।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा केमेष्ट्री समूहको विवरण | ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 16:47
२०७५।१२।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा जियोलोजी समूह जनरल जियोलोजी उपसमूहको विवरण | ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 16:45
२०७५।१२।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा जियोलोजी समूह हाईड्रोजियोलजी उपसमूहको विवरण | ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 16:43
२०७५।१२।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा मेट्रोलजि समूहको विवरण | ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 16:39
२०७५।१२।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी ईन्जि सेवा इलेक्ट्रिकल ईन्जि समूह एभिएसन ईलेक्ट्रीकल ईन्जि उपसमूहको विवरण | ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 16:36
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा जियोलोजी समूह जनरल जियोलोजी उपसमूहको विवरण | ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 16:34
नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाका विभिन्न समुहहरु, रा.प. अं. द्वितीय विविध सेवा जमदारको समायोजन विवरण | ०७५/७६ Fri, 03/29/2019 - 16:21
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. द्वितीय नेपाल शिक्षा सेवा-पेन्टीङ एण्ड फोटोग्राफि(कला)-पेन्टिङ(चित्रकला) समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Fri, 03/22/2019 - 12:43
मिति २०७५।११।२६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय नेपाल वन सेवा-हात्तिसार समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Fri, 03/22/2019 - 12:42
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा. प. अनं. द्वितीय नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा-तथ्यांक समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Fri, 03/22/2019 - 12:38
मिति २०७५/११/२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्यप प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी उप सचिव पदका कर्मचारीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्वन्धमा ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Fri, 03/15/2019 - 20:04
मिति २०७५-११-३० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प. द्धितिय श्रेणी नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा मेटालर्जिकल ईन्जिनियरिङ्गको कर्मचारीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Thu, 03/14/2019 - 17:53
मिति २०७५-११-३० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प.द्धितिय श्रेणी नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग स्यानिटरी कर्मचारीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Thu, 03/14/2019 - 17:51
मिति २०७५-११-३० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प.तृतीय श्रेणी नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा-सिभिल इन्जिनियरिङ्ग-स्यानिटरी कर्मचारीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Thu, 03/14/2019 - 17:50
मिति २०७५-११-३० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प. द्धितिय श्रेणी नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा मेट्रोलजि कर्मचारीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Thu, 03/14/2019 - 17:49
मिति २०७५-११-३० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प. द्धितिय श्रेणी नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा केमेस्ट्री कर्मचारीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Thu, 03/14/2019 - 17:47
मिति २०७५-११-३० को निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा-केमेस्ट्री रा.प.तृतीय श्रेणी कर्मचारीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Thu, 03/14/2019 - 17:43
मिति २०७५।११।२६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प.तृतीय श्रेणी वन सेवा जल तथा भू - संरक्षण समूहको विवरण सार्वाजनिक गरिएको सम्बन्धमा। ०७५/७६ Wed, 03/13/2019 - 17:22
मिति २०७५।११।२६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प.तृतीय श्रेणी वन सेवा ने पा वा ला समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Wed, 03/13/2019 - 16:54
मिति २०७५।११।२६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प.तृतीय श्रेणी वन सेवा फरेष्ट रिसर्च समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Wed, 03/13/2019 - 16:52
मिति २०७५।११।२६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प.तृतीय श्रेणी वन सेवा वोटानी समूहको विवरण सार्वजनिक गरीएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Wed, 03/13/2019 - 16:48
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा कला समूह चित्रकला उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Wed, 03/13/2019 - 13:27
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा पुस्तकालय विज्ञान समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Wed, 03/13/2019 - 13:26
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा प्रिन्टिङ्ग समूह मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Wed, 03/13/2019 - 13:24
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूह अंग्रेजी उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Wed, 03/13/2019 - 13:23
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूह गणित उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Wed, 03/13/2019 - 13:21
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूह नेपाली उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Wed, 03/13/2019 - 13:18
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूह विज्ञान उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Wed, 03/13/2019 - 13:17
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूह शारिरीक शिक्षा उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Wed, 03/13/2019 - 13:15
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूह संस्कृत उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Wed, 03/13/2019 - 13:14
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूह सामाजिक शिक्षा उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Wed, 03/13/2019 - 13:12
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा टेस्ट एण्ड मेजरमेन्ट समूह एजुकेशन टेस्ट एण्ड मेजरमेन्ट उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Wed, 03/13/2019 - 13:10
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा पुस्तकालय विज्ञान समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Wed, 03/13/2019 - 13:08
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा पेन्टिङ्ग समूह पेन्टिङ्ग उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Wed, 03/13/2019 - 13:07
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा पेन्टिङ्ग समूह फोटोग्रोफी उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Wed, 03/13/2019 - 13:04
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा प्रिन्टिङ्ग समूह मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Wed, 03/13/2019 - 13:02
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह निरीक्षण उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Wed, 03/13/2019 - 12:58
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. प्रथम वन सेवा स्वाइल एण्ड वाटर कन्जरभेसन समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Tue, 03/12/2019 - 17:22
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. प्रथम वन सेवा ने पा वा ला समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Tue, 03/12/2019 - 17:21
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. प्रथम वन सेवा फरेष्ट रिसर्च समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Tue, 03/12/2019 - 17:21
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. प्रथम वन सेवा वोटानी समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Tue, 03/12/2019 - 17:20
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. प्रथम वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Tue, 03/12/2019 - 17:19
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. द्वितीय इन्जि सेवा सिभिल र्इन्जिनियरिङ्ग समूह स्यानिटरी उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Tue, 03/12/2019 - 17:16
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. प्रथम इन्जि सेवा इलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्प्युनिकेसन समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएकाे सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Tue, 03/12/2019 - 17:15
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. तृतीय प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह मुखिया टाइपिष्ट मुखिया पदको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Tue, 03/12/2019 - 17:13
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. द्वितीय वन सेवा ने पा वा ला समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Tue, 03/12/2019 - 17:07
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम आ यो तथा तथ्यांक सेवा तथ्यांक समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Tue, 03/12/2019 - 17:06
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. द्वितीय विविध सेवा जमदार (सशस्त्र वन रक्षक) पदको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Tue, 03/12/2019 - 17:05
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं. द्वितीय इन्जि सेवा मे ई समूह नि उ स उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Tue, 03/12/2019 - 17:01
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय इन्जि सेवा सिभिल समूह हाइवे उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Tue, 03/12/2019 - 17:00
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय इन्जि सेवा मे ई समूह नि उ स उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएकाे सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Tue, 03/12/2019 - 16:59
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय इन्जि सेवा मे ई समूह ज मे ई उपसमूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Tue, 03/12/2019 - 16:56
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल वन सेवा/ हात्तिसार समूह रा.प. अनं. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Tue, 03/12/2019 - 16:54
मिति २०७५।११।२२ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा /मेटेरियोलजी समूह रा.प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Tue, 03/12/2019 - 16:45
KOICA Scholarship मा मनोनयन गरिएको - (पत्रमा उल्लेखित सबै) ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Tue, 03/12/2019 - 15:51
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल विविध सेवा / रा.प अनं. द्धितीय श्रेणी, टेलिफोन अपरेटरकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Tue, 03/12/2019 - 15:42
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा / सिभिल इन्जिनियरिङ /इरिगेशन समूह रा.प. द्धितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Tue, 03/12/2019 - 15:37
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा / सिभिल इन्जिनियरिङ /इरिगेशन समूह रा.प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Tue, 03/12/2019 - 15:32
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल विविध सेवा / रा.प तृतीय श्रेणी, कम्प्यूटर इन्जिनियरहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Tue, 03/12/2019 - 15:18
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल विविध सेवा / रा.पं. तृतीय श्रेणीका वातावरण निरीक्षकहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Tue, 03/12/2019 - 15:14
मिति २०७५।११।२३ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा / सिभिल इन्जिनियरिङ समूह विलडिङ एण्ड आर्किटेक्ट रा.प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Tue, 03/12/2019 - 15:11
मिति २०७५।११।२३ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा / सिभिल इन्जिनियरिङ समूह विलडिङ एण्ड आर्किटेक्ट रा.प. द्धितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Tue, 03/12/2019 - 15:08
मिति २०७५।११।२३ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा / सिभिल इन्जिनियरिङ समूह विलडिङ एण्ड आर्किटेक्ट रा.प. अनं प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Tue, 03/12/2019 - 15:05
मिति २०७५।११।२३ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा / सिभिल इन्जिनियरिङ समूह विलडिङ एण्ड आर्किटेक्ट रा.प. अनं द्धितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Tue, 03/12/2019 - 14:59
मिति २०७५।११।२६ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल वन सेवा/जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Tue, 03/12/2019 - 14:51
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा / इलेक्टोनिक एण्ड टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ समूह रा.पं. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Tue, 03/12/2019 - 14:44
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल प्रशासन सेवा/सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी टाइपिष्ट ना.सु. पदकाे कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Tue, 03/12/2019 - 14:38
मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल प्रशासन सेवा/सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. अनं. द्धितिय श्रेणी टाइपिष्ट खरिदारकाे कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Tue, 03/12/2019 - 14:32
मिति २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल विविध सेवा, रा.प. अनं. द्धितिय श्रेणी शिक्षक पदको कर्मचारी विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Tue, 03/12/2019 - 14:23
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा सर्भे समूहको विवरण | ०७५/७६ Thu, 03/07/2019 - 11:49
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा माइनिङ्ग इन्जि समूहको विवरण | ०७५/७६ Thu, 03/07/2019 - 11:48
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा मेट्रोलोजी समूहको विवरण | ०७५/७६ Thu, 03/07/2019 - 11:47
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा सर्भे समूहको विवरण | ०७५/७६ Thu, 03/07/2019 - 11:46
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी आ यो तथा तथ्यांक सेवा तथ्यांक समूहको विवरण | ०७५/७६ Thu, 03/07/2019 - 11:45
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा एग्री इरिगेशन समूहको विवरण | ०७५/७६ Thu, 03/07/2019 - 11:43
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा एरोनटिकल इन्जि समूहको विवरण | ०७५/७६ Thu, 03/07/2019 - 11:40
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल एभिएसन अपरेसन उपसमूहको विवरण | ०७५/७६ Thu, 03/07/2019 - 11:37
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा ईलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्युनिकेसन समूहको विवरण | ०७५/७६ Thu, 03/07/2019 - 11:34
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल एभिएसन अपरेसन उपसमूहको विवरण | ०७५/७६ Wed, 03/06/2019 - 18:29
२०७५।११।२२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा पुरातत्व समूहको विवरण | ०७५/७६ Wed, 03/06/2019 - 18:27
नेपाल स्वास्थ्य सेवाको मेडिकल अधिकृत, आयुर्वेदिक चिकित्सक, डेन्टल सर्जन, वरिष्ठ एकीकृत चिकित्सा अधिकृत, होमियोप्याथी चिकित्सक आठौं तहको निजामती किताबखानाबाट २०७५।११।२१ मा प्राप्त कमर्चारी विवरणमा आधारीत जेष्ठताको सुची | ०७५/७६ Wed, 03/06/2019 - 13:14
२०७५।११।१७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी विविध सेवा प्रमुख महिला विकास अधिकृतहरुको विवरण | ०७५/७६ Wed, 03/06/2019 - 12:15
२०७५।११।१७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा महिला विकास अधिकृतहरुको विवरण | ०७५/७६ Tue, 03/05/2019 - 15:01
२०७५।११।१७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका श्रेणीविहिन हलुका सवारी चालकहरुको विवरण | ०७५/७६ Tue, 03/05/2019 - 15:00
२०७५।११।१७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय विविध सेवा सहायक कम्प्युटर अपरेटरहरुको विवरण | ०७५/७६ Tue, 03/05/2019 - 13:38
२०७५।११।१७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम विविध सेवा कम्प्युटर अपरेटरहरुको विवरण | ०७५/७६ Tue, 03/05/2019 - 13:38
२०७५।११।१७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम विविध सेवा कम्प्युटर टेक्निसियनहरुको विवरण | ०७५/७६ Tue, 03/05/2019 - 13:37
सह सचिव पदस्थापन सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Sun, 03/03/2019 - 14:45
२०७५।११।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय प्रशासन सेवा राजश्व समूहको विवरण | ०७५/७६ Mon, 02/25/2019 - 18:37
२०७५।११।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय प्रशासन सेवा लेखा समूहको विवरण | ०७५/७६ Mon, 02/25/2019 - 18:37
२०७५।११।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं पाँचौ तथा श्रेणी विहिन कार्यालय सहयोगीहरुको विवरण | ०७५/७६ Mon, 02/25/2019 - 18:36
२०७५।११।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं पाँचौ तथा श्रेणी विहिन हल्काराको विवरण | ०७५/७६ Mon, 02/25/2019 - 18:35
२०७५।११।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं पाँचौ तथा श्रेणी विहिन हुलाकीको विवरण | ०७५/७६ Mon, 02/25/2019 - 18:34
२०७५।११।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम प्रशासन सेवा लेखा समूहको विवरण | ०७५/७६ Mon, 02/25/2019 - 18:33
२०७५।११।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय विविध सेवा कम्प्युटर अधिकृतको विवरण | ०७५/७६ Mon, 02/25/2019 - 18:32
२०७५।११।१३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय विविध सेवा उप सचिव (सूचना प्रविधि)को विवरण | ०७५/७६ Mon, 02/25/2019 - 18:27
२०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय प्रशासन सेवा लेखा समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Sun, 02/24/2019 - 15:53
अ.न.मी. ४,५,६ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Fri, 02/22/2019 - 12:54
अस्पताल क्लिनर ३,४ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Fri, 02/22/2019 - 12:53
ई.सि.जि. टेक्निसियन ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Fri, 02/22/2019 - 12:51
ईन्टोमोलोजि निरिक्षक ६-७ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Fri, 02/22/2019 - 12:51
एनेस्थेसिया सहायक ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Fri, 02/22/2019 - 12:49
कविराज ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Fri, 02/22/2019 - 12:49
जुनियर मेडिकल रेकर्डर ४,५,६ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Fri, 02/22/2019 - 12:48
डायटिसिन सुपरभटईजर ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Fri, 02/22/2019 - 12:47
डार्करुम असिष्टेण्ट ४,५,६ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Fri, 02/22/2019 - 12:46
डेन्टल हाईजिनिष्ट ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Fri, 02/22/2019 - 12:45
पब्लिक हेल्थ नर्स ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Fri, 02/22/2019 - 12:44
फार्मेसी सहायक ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Fri, 02/22/2019 - 12:43
फिजियोथेरापिष्ट असिष्टेण्ट ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Fri, 02/22/2019 - 12:42
बायोमेडिकल टेक्निसियन ५,६,७ तह र असिष्टेण्ट टेक्निसियन ४,५,६ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Fri, 02/22/2019 - 12:41
बैध ४,५,६ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Fri, 02/22/2019 - 12:40
मेडिकल रेकर्डर सुपरभाईजर ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Fri, 02/22/2019 - 12:39
रेडियोग्राफर ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Fri, 02/22/2019 - 12:38
ल्याब असिष्टेण्ट ४,५,६ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Fri, 02/22/2019 - 12:37
ल्याब टेक्निसियन ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Fri, 02/22/2019 - 12:35
स्टाफ नर्स ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Fri, 02/22/2019 - 12:34
हाउसकिपिङ सुपरभाईजर ५,६,७ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Fri, 02/22/2019 - 12:32
आयु्र्वेद चिकित्सक ८ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Thu, 02/21/2019 - 18:23
कम्युनिटि नर्सिङ अधिकृत ७-८ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Thu, 02/21/2019 - 18:22
जनरल नर्सिङ समुह ७-८ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Thu, 02/21/2019 - 18:21
जनस्वास्थ्य अधिकृत ७-८ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Thu, 02/21/2019 - 18:20
डेन्टल सर्जन ८ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Thu, 02/21/2019 - 18:19
फार्मेसी अधिकृत ७-८ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Thu, 02/21/2019 - 18:18
फिजियोथेरापिष्ट ७-८ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Thu, 02/21/2019 - 18:16
मेडिकल अधिकृत ८ तहको बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Thu, 02/21/2019 - 18:15
मेडिकल रेकर्डर अधिकृत ७-८ तह बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Thu, 02/21/2019 - 18:14
मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट ७-८ तह बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Thu, 02/21/2019 - 18:13
स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत ७-८ तह बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Thu, 02/21/2019 - 18:12
होमियोप्याथि चिकित्सक ८ तह बरिष्ठता सूची | ०७५/७६ Thu, 02/21/2019 - 18:07
नेपाल प्रशासन सेवा र बिबिध सेवाका राजपत्रअनकित तृतीय, चतुर्थ, पाचौ, सवारी चालक र श्रेणीबिहिन कर्मचारीहरुको अध्यावधिक विवरण । ०७५/७६ Tue, 02/19/2019 - 20:53
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन, सुपरभाइजर तथा सहायक ४/५/६ र ५/६/७ तहकाे ज्येष्ठताक्रम कायम गरिएको बारे । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Tue, 02/19/2019 - 17:20
मिति २०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय वन सेवा जल तथा भूसंरक्षण समूहकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Tue, 02/19/2019 - 15:08
२०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय वन सेवा फरेष्ट रिसर्च समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Tue, 02/19/2019 - 15:04
मिति २०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय वन सेवा वोटानी समूहकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Tue, 02/19/2019 - 14:58
मिति २०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय वन सेवा नेसनल पार्क एण्ड वाईल्ड लाईफ समूहकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Tue, 02/19/2019 - 14:56
मिति २०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय वन सेवा जनरल फरेष्टी समूहकाे विवरण सार्वजनिक गरिको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Tue, 02/19/2019 - 14:52
तलब भत्ता प्रयोजनको लागि कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा - (श्री स्थानीय तहहरु सबै) ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Tue, 02/19/2019 - 12:19
२०७५।११।०६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम प्रशासन सेवा राजश्व समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Mon, 02/18/2019 - 22:19
२०७५।११।०६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय प्रशासन सेवा सा प्र समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Mon, 02/18/2019 - 22:14
२०७५।११।०६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम प्रशासन सेवा सा प्र समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Mon, 02/18/2019 - 22:08
२०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय प्रशासन सेवा राजश्व समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Mon, 02/18/2019 - 14:32
२०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय प्रशासन सेवा राजश्व समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Mon, 02/18/2019 - 14:29
२०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Mon, 02/18/2019 - 14:24
२०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय प्रशासन सेवा लेखा समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Mon, 02/18/2019 - 14:16
२०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय प्रशासन सेवा लेखा समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ Mon, 02/18/2019 - 14:11
२०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय प्रशासन सेवाको विवरण सार्वजनिक गरिएकाे सम्बन्धमा । ०७५/७६ Mon, 02/18/2019 - 12:40
नेपाल स्वास्थ्य सेवाको मेडिकल अधिकृत, आयुर्वेदिक चिकित्सक, डेन्टल सर्जन, वरिष्ठ एकीकृत चिकित्सा अधिकृत, होमियोप्याथी चिकित्सक ८ तहको ज्येष्ठताक्रम कायम गरिएको बारे। ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Tue, 02/12/2019 - 16:46
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)को मिति २०७५/१०/२१ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प.प्रथम श्रेणी (११ तह समेत)का कर्मचारीहरुको नामावली विवरण । ०७५/७६ Tue, 02/12/2019 - 13:19
भारी सवारी चालक र हलुका सवारी चालक पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण | ०७५/७६ Sun, 02/10/2019 - 09:30
श्रेणीबिहिन पदमा कार्यरत सवारी चालक बाहेक अन्य सबै कर्मचारीहरुको विवरण | ०७५/७६ Sun, 02/10/2019 - 09:28
नेपाल प्रशासन सेवा रा.प.अनं तृतीय श्रेणी देखि पाँचौ श्रेणी सम्मका (मुखिया, बहिदार, हुलाकी, हल्कारा र अन्य श्रेणी आबद्ध ) कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण । ०७५/७६ Sat, 02/09/2019 - 20:36
महिला बिकास तर्फ म बि नि र सहायक म बि  नि पदको कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता बिवरण अध्यावधिक गरिएको वारे । ०७५/७६ Fri, 02/08/2019 - 19:59
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी जनरल सब-इन्जिनियर पदका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण अध्यावधिक गरिएको वारे । ०७५/७६ Fri, 02/08/2019 - 19:54
नेपाल प्रशसन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा प अनं प्रथम श्रेणीका नायब सुब्वा पदका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण अध्यावधिक गरिएको वारे । ०७५/७६ Fri, 02/08/2019 - 19:46
नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहायक तहमा नियुक्त भई सेवारत कर्मचारीहरूको निजामति कितावखानामा रहेको विवरण प्रकाशित गरिएको ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Fri, 02/08/2019 - 17:20
टाईपिष्ट पदका बिभिन्न श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण | ०७५/७६ Fri, 02/08/2019 - 09:53
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी, मेडिकल रेकर्ड, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य शिक्षा, फार्मेसि अधिकृत ७/८ तहकाे ज्येष्ठताक्रम कायम गरिएकाे वारे । । ०७५/७६ Thu, 02/07/2019 - 17:18
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (मा. मन्त्रीस्तरीय) को मिति २०७५।१०।२३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उप-सचिवहरुको समायोजन गरिएको विवरण | ०७५/७६ Thu, 02/07/2019 - 14:02
नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क समूहका बिभिन्न श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण अद्यावधिक गरिएको समबन्धमा | ०७५/७६ Thu, 02/07/2019 - 10:44
नेपाल बिबिध सेवाका रा.प. द्धितीय श्रेणी देखि रा.प. अन तृतीय श्रेणी सम्मका बिभिन्न पदहरुको बिवरण अद्यावधिक गरिएको समबन्धमा | ०७५/७६ Thu, 02/07/2019 - 10:41
नेपाल बिबिध सेवा महिला बिकास तर्फ प्रमुख महिला बिकास अधिकृत र महिला बिकास अधिकृत कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण | ०७५/७६ Wed, 02/06/2019 - 17:53
नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा प अनं द्धितीय श्रेणीका खरिदार पदका कर्मचारीहरुको जेष्ठता सुचि कायम गरिएको बारे । ०७५/७६ Wed, 02/06/2019 - 10:58
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ९/१० अाैं तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । ०७५/७६ Tue, 02/05/2019 - 16:30
नेपाल स्वास्थ्य सेवा/मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी (मे॰ल्या॰टे॰) ब./मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट ७/८ तहका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण | ०७५/७६ Sun, 02/03/2019 - 19:12
नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूहका राजपत्रअनंकित पदहरुको जेष्ठता सुचि कायम गरिएको बारे । ०७५/७६ Fri, 02/01/2019 - 22:02
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण कायम गरिएको बारे । ०७५/७६ Fri, 02/01/2019 - 18:30
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनस्वास्थ्य अधिकृत ७/८ अाैं तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । ०७५/७६ Fri, 02/01/2019 - 18:14
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत ७/८ अाैं तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । ०७५/७६ Fri, 02/01/2019 - 18:00
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिंङ अधिकृत ७/८ तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । ०७५/७६ Fri, 02/01/2019 - 17:31
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, कम्युनिटी नर्सिंङ अधिकृत ७/८ तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । ०७५/७६ Fri, 02/01/2019 - 17:23
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ७/८ अाैं तह (फार्मेसि अधिकृत र फिजियोथेरापी) काे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । ०७५/७६ Fri, 02/01/2019 - 14:58
नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूह रा.पं. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुो जेष्ठता बिवरण कायम गरिएको बारे । ०७५/७६ Thu, 01/31/2019 - 19:48
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.पं. तृतिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण कायम गरिएको बारे । ०७५/७६ Wed, 01/30/2019 - 19:25
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.प.अनं. द्वितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण कायम गरिएको बारे | ०७५/७६ Wed, 01/30/2019 - 19:12
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ४, ५, ६ र ५, ६, ७ औ तह (आयुर्वेद) को ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Wed, 01/30/2019 - 16:30
नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह रा.प. द्वितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण कायम गरिएको बारे । ०७५/७६ Tue, 01/29/2019 - 20:23
नेपाल बिबिध सेवा महिला बिकास तर्फका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण । ०७५/७६ Tue, 01/29/2019 - 10:55
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण । ०७५/७६ Mon, 01/28/2019 - 19:28
नेपाल प्रशासन सेवा, समान्य प्रशासन समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणीको कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण कायम गरिएको बारे । ०७५/७६ Mon, 01/28/2019 - 18:43
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.प. द्वितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण कायम गरिएको बारे । ०७५/७६ Mon, 01/28/2019 - 16:33
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ८ अाैं तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । ०७५/७६ Mon, 01/28/2019 - 11:17
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवाअन्तर्गत सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह जनरल उपसमूह रा.प. अ.नं प्रथम श्रेणी(सब-इन्जीनियर)का कर्मचारीहरुको विवरण | ०७५/७६ Sun, 01/27/2019 - 16:22
नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क समूहका बिभिन्न श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण | ०७५/७६ Sun, 01/27/2019 - 15:39
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ९ र १० औं तहको ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा | ०७५/७६ Sun, 01/27/2019 - 11:41
नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह टाईपिष्ट पदका बिभिन्न श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण । ०७५/७६ Sun, 01/27/2019 - 08:48
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.पं. तृतीय श्रेणीका लेखी अधिकृत कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण । ०७५/७६ Sat, 01/26/2019 - 19:58
नेपाल बिबिध सेवाका रा.प. द्धितीय श्रेणी देखि रा.प. अन तृतीय श्रेणी सम्मका बिभिन्न पदहरुको बिवरण । ०७५/७६ Sat, 01/26/2019 - 19:50
नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा प अनं द्धितीय श्रेणीका खरिदार पदका कर्मचारीहरुो विवरण । ०७५/७६ Fri, 01/25/2019 - 18:36
नेपाल प्रशसन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा प अनं प्रथम श्रेणीका नायब सुब्वा कर्मचारीहरुको विवरण । ०७५/७६ Fri, 01/25/2019 - 18:32
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.प.अनं. द्वितिय श्रेणीका सह लेखापाल कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण । ०७५/७६ Fri, 01/25/2019 - 18:07
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ११ अाैँ तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Fri, 01/25/2019 - 10:31
नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूहका बिभिन्न पदहरुको ज्येष्ठता विवरण । ०७५/७६ Wed, 01/23/2019 - 21:15
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.प. द्वितिय श्रेणी उप-सचिव पदको विवरण । ०७५/७६ Wed, 01/23/2019 - 17:22
नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह रा.प.तृतिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण | ०७५/७६ Tue, 01/22/2019 - 16:53
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवाअन्तर्गत सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह जनरल उपसमूह रा.प. तृतिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण | ०७५/७६ Tue, 01/22/2019 - 16:10
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवाअन्तर्गत सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूहको जनरल उपसमूहका कर्मचारीहरुको विवरण | ०७५/७६ Tue, 01/22/2019 - 12:14
नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा.प. द्वितिय श्रेणी उप-सचिव पदको विवरण प्रकाशित गरिएको । ०७५/७६ Mon, 01/21/2019 - 15:32
साविकमा सरकारी सेवा नियुक्त भई हाल कार्यरत रहेका तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकाे नयाँ संगठन संरचनामा दरबन्दी कायम नभएका पदका कर्मचारीहरुका लागि - कर्मचारी समायाेजन सम्बन्धी सूचना - ४ ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Wed, 12/26/2018 - 14:45
प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति/अायाेग/प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्थाका स्थायी कर्मचारीहरुका लागि - कर्मचाारी समायाेजन सम्बन्धी सूचना - २ ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Wed, 12/26/2018 - 14:41
साविकमा जिल्ला विकास समितिकाे सेवामा स्थायी नियुक्ति पार्इ हाल जिल्ला समन्वय समिति वा कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि - कर्मचारी समायाेजन सम्बन्धी सूचना ३ ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Wed, 12/26/2018 - 14:39
सरकारी सेवाका कर्मचारीहरुका लागि कर्मचारी समायाेजन सम्बन्धी सूचना - १ ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Wed, 12/26/2018 - 14:36
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ०७५/७६ डाउनलोड गर्नुहोस Tue, 12/18/2018 - 14:09

Spokesperson

Joint Secretary
Phone No: 01-4200302

Information Officer

Under Secretary
Phone No: 01-4200298

Contact

Ministry of Federal Affairs and General Administration

 Singhadurbar, Kathmandu

 Phone:(+977) - 01-4200298

 Email: info@mofaga.gov.np

 Audio Notice Board: 1618014200309