अन्तिम अपडेट: Sun, 04/26/2020 - 18:56

कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाको कार्य विवरण

कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :

  • मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुका लागि आवश्यक ऐन, नियम तर्जुमा र संशोधन सम्बन्धी कार्य |
  • स्थानीय तहको नमुना कानुन मापदण्ड र ढाँचा सम्बन्धी विषयमा राय सम्बन्धी कार्य |
  • मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायलाई कानूनी राय र परामर्श उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्य |
  • नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना सम्बन्धी कार्य |
  • मन्त्रालय पक्ष हुने सन्धि, सम्झौता, करार, समझदारीपत्र समेतका विषयमा कानूनी राय उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्य |
  • मन्त्रालयको तर्फबाट फिराद्पत्र ,प्रतिउत्तरपत्र, रिट निवेदन, लिखित जवाफ, पुनरावेदनपत्र तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने कार्य |
  • मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अदालती फैसलाको अभिलेख तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य |

Spokesperson

Joint Secretary
Phone No: 01-4200302

Information Officer

Under Secretary
Phone No: 01-4200298

Contact

Ministry of Federal Affairs and General Administration

 Singhadurbar, Kathmandu

 Phone:(+977) - 01-4200298

 Email: info@mofaga.gov.np

 Audio Notice Board: 1618014200309