अन्तिम अपडेट: Sun, 04/26/2020 - 18:56

कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको कार्य विवरण

कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :

 • नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह जनरल उपसमूह, विविध सेवा तथा यी अन्तर्गतका समूह तथा उपसमूहहरुको संचालन, 
 • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड सम्बन्धी कार्य,
 • निजामती सेवाका सबै पद तथा पदाधिकारीहरुको लागि कार्य विवरण तयारी तथा अद्यावधिक,
 • संघीय निजामती कर्मचारीहरुको अन्तर मन्त्रालय सरुवा,
 • संघीय निजामती कर्मचारीहरुको पुरस्कार र दण्ड सम्वन्धी कार्य,
 • कानूनी राय/परामर्श, आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य,
 • बढुवा समितिको सचिवालय सम्वन्धी कार्य,
 • संघीय निजामती कर्मचारी प्रशासनको केन्द्रीय कर्मचारी निकाय सम्बन्धी कार्य,
 • प्रशासकीय अभिलेख र तथ्यांक सम्बन्धी कार्य,
 • आर्थिक प्रशासन तथा वेरुजु सम्बन्धी कार्य,
 • आन्तरिक तथा जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य,
 • नेपाल सरकारका अस्थायी र आवधिक प्रकृतिका आयोजनाहरुको अस्थायी दरवन्दी स्वीकृती सम्बन्धी कार्य,
 • देहायका आयोग, समिति, प्रतिष्ठान, विभाग तथा निकायको सम्पर्क महाशाखाको रुपमा कार्य गर्ने:
  • प्रशासकीय अदालत
  • निजामती कितावखाना
 • अन्य महाशाखामा उल्लेख नभएका तथा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य ।

Spokesperson

Joint Secretary
Phone No: 01-4200302

Information Officer

Under Secretary
Phone No: 01-4200298

Contact

Ministry of Federal Affairs and General Administration

 Singhadurbar, Kathmandu

 Phone:(+977) - 01-4200298

 Email: info@mofaga.gov.np

 Audio Notice Board: 1618014200309