अन्तिम अपडेट: आईतबार, 04/26/2020 - 18:56

कर्मचारी समायोजन शाखा क (राजपत्रांकित) को कार्य विवरण ।

कर्मचारी समायोजन शाखा क (राजपत्रांकित) को कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :

 • कर्मचारी समायोजन नियमावलीको मस्यौदा तयारी गर्ने
 • संघ र प्रदेशको निजामती सेवा ऐन मस्यौदा तयारी कार्यमा सहयोग गर्ने
 • स्थानीय सेवा ऐनको मस्यौदा तयारी कार्यमा सहयोग गर्ने
 • कर्मचारी समायोजनका आधार र मापदण्डलाई प्रचलित ऐन, कानून अनुसार तयारी गर्ने, 
 • निजामती सेवाको स्वीकृत संगठन संरचना र दरवन्दी विवरण संकलन गर्ने,
 • कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा समायोजन ऐन नियमावली अनुसार राजपत्राङ्कित कर्मचारीसंग सम्बन्धित विवरण संकलन गर्ने,
 • कर्मचारीहरुको विवरणलाई निजामती कितावखानाको अभिलेखमा दुरुस्त गर्न लगाइ समायोजनका लागि सफ्टवेयर तयारी, विवरण प्रशोधन गर्ने गराउने
 • कर्मचारीहरुको समायोजन सम्बन्धी पूर्ण विवरण तयार गरी सम्बन्धित महाशाखामा सिफारिस साथ पठाउने, 
 • कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सवालहरुको सम्बोधन सम्बन्धी कार्यको सचिवालयको रुपमा काम गर्ने, 
 • राजपत्राङ्कित कर्मचारी समायोजनसंग सम्बन्धित अन्य कार्यहरु गर्ने,
 • कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाको कार्यविवरणमा परेका कार्यहरु आवश्यकता अनुसार गर्ने ।

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००२९८

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००२९८

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९